Sökning: "personcentrerad vård palliativ vård"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade orden personcentrerad vård palliativ vård.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av palliativ vård  i livets slutskede på sjukhus - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Maja Holmstedt; Julia Blomstrand; [2022]
  Nyckelord :care environment; emotions; experience; person-centred nursing; qualitative design; kvalitativ design; känslor; personcentrerad omvårdnad; upplevelse; vårdmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård är ett förhållningssätt där patienter med obotlig sjukdom behandlas i syfte att främja välbefinnande och lindra lidande. Sjuksköterskans roll i den palliativa vården innefattar en beredskap inför oväntade och oförutsägbara situationer. LÄS MER

 2. 2. Immigrerade patienter och deras familjers erfarenheter av palliativ vård : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Mathilda Jonsson; Johanna Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Palliativ vård; Immigrant; Familj; Personcentrerad vård; Familjecentrerad vård; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världen över ökar migrationen till följd av att människor väljer eller tvingas att flytta från sitt hemland. Detta speglas även inom den palliativa vården, där sjuksköterskors erfarenheter visar utmaningar när de vårdar immigrerade personer. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarnheter av palliativ vård : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Andreas Björk; Svensson Hanne; [2022]
  Nyckelord :Erfarenheter; palliativ vård; sjuksköterskor; vård i livets slutskede.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård syftar till att främja patientens livskvalitet där sjuksköterskan har en central roll och ansvarar för de behov, och önskningar som efterfrågas av patienten och dess närstående. Palliativ vård innebär även att uppnå ett holistiskt välmående hos patienten, lindra lidande och smärta samt ge patienten ett värdigt slut i livet. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av att leva med pankreascancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Emma Karlsson; Ann-Kristin Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Pankreascancer; patient; upplevelser; omvårdnad.;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Pankreascancer är en allvarlig cancerform med snabbt sjukdomsförlopp och hög mortalitet. Ofta upptäcks sjukdomen sent, vilket gör att botande behandling inte längre är möjlig. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenhet av etiska dilemman i palliativ vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Amelia Lempert; Linn Lindberg; [2022]
  Nyckelord :Ethical dilemmas; experiences; palliative care; person-centered care; nurses; teamwork.; Etiska dilemman; erfarenheter; palliativ vård; personcentrerad vård; sjuksköterskor; teamarbete.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård innebär den vård som ges i livets slutskede för att stödjaoch lindra patientens lidande. Alla yrkesverksamma sjuksköterskor kommer stötapå palliativ vård i sitt omvårdnadsarbete. Personcentrerad vård är en avsjuksköterskans kärnkompetenser och är central i palliativ vård. LÄS MER