Sökning: "personcentrerad vård vid diabetes"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden personcentrerad vård vid diabetes.

 1. 1. Vuxna personers upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 1 i Sverige

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Anette Jonsson; Johanna Heinänen; [2020]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ 1; upplevelser; personcentrerad vård; omvårdnad; narrativ; vuxna; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Diabetes mellitus typ 1 är en sjukdom som påverkar individen på flera plan, och ställer krav på livsomfattande förändringar. Samtidigt är diabetes mellitus typ 1 ofta associerat med barn och ungdomar, mindre finns studerat om vuxna personers upplevelser av sjukdomen. LÄS MER

 2. 2. Individers upplevelser av att leva med kronisk sjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linn Hansson; Parastu Heshmati; [2020]
  Nyckelord :kronisk sjukdom; lidande; stöd; meningsfullhet; acceptans;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk sjukdom är den ledande dödsorsaken bland individer världen över varav hjärt-kärlsjukdom, cancer, diabetes och kroniska lungsjukdomar är de dominerande. Att leva med kronisk sjukdom erfordrar en livslång behandling av förändrade levnadsvanor. LÄS MER

 3. 3. Erfarenheter av sjukvårdspersonals bemötande enligt patienter med diabetes typ II : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Emelie Eriksson; Lise- Lotte Månsson; [2020]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ II; patientcentrerad vård; patientperspektiv; relation mellan sjuksköterska och patient; sjukvårdspersonals attityder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Erfarenheter kan skiljas åt mellan individer. Hur sjukvårdspersonals bemötande erfars för en patientgrupp kan därför vara olika. Diabetes typ II är den mest förekommande typen av diabetes i världen. LÄS MER

 4. 4. Följsamhet till egenvård och livsstilsförändringar vid Diabetes Mellitus typ 2 : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Simone Johansson; Jenny Sundström; [2019]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus typ 2; Egenvård; Patientutbildning; Personcentrerad omvårdnad; Sjukdomshantering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes Mellitus typ 2 är en kronisk sjukdom där antalet drabbade ökar varje år. Sjukdomen innebär livslång behandling och det krävs kontinuerligt engagemang från den som lever med sjukdomen. Det ställs höga krav på att dessa personer ska kunna sköta sin vård självständigt. LÄS MER

 5. 5. Fångad i en dröm: att vara i ett psykotiskt tillstånd : - en narrativ analys av patografier

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Gabriella Levi; Minna Jonason; [2019]
  Nyckelord :kvalitativ design; omvårdnad; patografier; personcentrerad vård; psykos;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk problematik i form av psykoser kan drabba alla människor när som helst under livets gång. Unga som gamla drabbas av psykoser i olika sammanhang. Symtom som vanföreställningar, hallucinationer och magiskt tänkande kan göra det svårt för vårdpersonal att behandla och vårda personen. LÄS MER