Sökning: "personer med HIV"

Visar resultat 1 - 5 av 158 uppsatser innehållade orden personer med HIV.

 1. 1. “Guys we dont understand, can you use English?” - En kvalitativ studie om interkulturell kommunikation i Västra Kapprovinsen, Sydafrika

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sofie Stensman; [2019-02-07]
  Nyckelord :Interkulturell Kommunikation; Kulturell Kompetens; hiv; Sydafrika; hälso- och sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att utforska vilken betydelse kulturella och språkliga skillnader har för kommunikationen mellan sjukvårdspersonal och patienter som har hiv eller ska hiv-testas.Teori: Kodväxling, Campinha-Bacotes model of cultural competences, identity negotiation theory, kulturell kompetens och cultural accommodation theory. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser efter att ha blivit diagnositiserad med hiv : En littraturstudie baserad på patografier

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Johnsson; Stina Lidbacken; [2019]
  Nyckelord :Diagnos; Hiv; Patografi; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Humant immunbristvirus (hiv) är en sjukdom som aldrig läker men med bromsmedicinerna kan livet för de drabbade fortsätta som innan. Sjukdomen har funnits i ca 30 år och fortfarande finns mycket skam och oro kring diagnosen. LÄS MER

 3. 3. HIV-positiva personers upplevelser av stigmatisering och diskriminering i hälso- och sjukvården i Europa och Nordamerika

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Axel Lundvall; Linda Karlsson; [2019]
  Nyckelord :HIV; stigmatisering; diskriminering; bemötande; hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Background: HIV-positive person´s are especially exposed to prejudices from the society which most likely also is reflected in healthcare situations. HIV-positive person´s have an extensive need for medical care and support from healthcare personnel in the process of managing the infection and adherence to the antiviral treatment. LÄS MER

 4. 4. Modelling the Impact of Drug Resistance on Treatment as Prevention as an HIV Control Strategy

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Andreas Rylander; Liam Persson; [2019]
  Nyckelord :Bachelor Thesis; Applied Mathematics; Stochastic Modelling; HIV; HIV Control Strategy; Resistance Profiling; Treatment as Prevention; Kandidatexamensarbete; Tillämpad Matematik; Stokastisk Modellering; HIV; Smittorisk-förebyggande Behandling av HIV; Resistansprofilering;

  Sammanfattning : Uganda is using a strategy called treatment as prevention where as many individuals as possible that are infected with HIV receive treatment. As a result, the number of newly infected individuals has decreased significantly. However, there is a discussion about a potential problem regarding transmitted drug resistance. LÄS MER

 5. 5. Att leva med HIV - upplevelser av stigmatisering i det dagliga livet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Nina Lindell; Emelie Tholander; [2019]
  Nyckelord :Dagligt liv; Litteraturstudie; Patienter; Personer som lever med HIV; Stigma; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: HIV räknas idag som en kronisk sjukdom, som för personen som lever med det innebär en livslång läkemedelsbehandling. Dagens läkemedelsbehandling innebär en liten risk att föra smittan vidare om den är välinställd. Trots detta är HIV ett tabubelagt ämne, där stigmatisering mot dessa personer förekommer i deras dagliga liv. LÄS MER