Sökning: "personer med funktionshinder - attityder till"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden personer med funktionshinder - attityder till.

 1. 1. Det rutinmässiga "vi och de"-tänket kan hindra aktivitet och delaktighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Emöke Nevelös; [2017]
  Nyckelord :arbetsterapeutstudenter; psykisk ohälsa; attityder; fördomar; stigma; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stigmatisering av personer med psykiska sjukdomar är mycket utbredd i samhället, även inom sjukvården däribland på psykiatrin. Forskning visar att diskriminering av personer med psykisk ohälsa leder till signifikant sämre somatisk vård för de och chansen att dö i förtid i vanliga sjukdomar som cancer eller stroke är större än hos psykiskt friska individer. LÄS MER

 2. 2. Handikappad – en diskriminerande benämning? : En kritisk diskursanalys om hur personer med funktionsnedsättningar språkligt konstrueras på internet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Daniella Ås; [2016]
  Nyckelord :språk och diskriminering; språkförändringsprocesser; ableism; kritisk diskursanalys; personer med funktionsnedsättningar;

  Sammanfattning : Detta är en språkvetenskaplig studie med avsikt att belysa aspekter av det språkbruk som kan tänkas ha inflytande på föreställningen om personer med funktionsnedsättningar. Genom kritisk diskursanalys med utgångspunkt i ableismen studeras hur olika ord för att benämna personer med funktionsnedsättningar förekommer och diskuteras på internet samt hur språklig diskriminering eventuellt kan urskiljas. LÄS MER

 3. 3. Design for all - ett perspektiv på inkluderingsbegreppet.

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Pia Dunér; [2014]
  Nyckelord :Design for all; Disability studies; Inkludering; barn i behov av särskilt stöd; systemteori;

  Sammanfattning : Sammanfattning/abstrakt Dunér, Pia (2014) ”Design for all” – ett perspektiv på inkluderingsbegreppet (“Design for all” - A perspective on the concept of inclusion) Specialpedagogprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola Problemområde Begreppet ”Design for all” kommer från forskningsfältet ”disability studies” och bygger på en förändring i synsättet hos de som arbetar med personer i behov av särskilt stöd, för att dessa personer ska ses som subjekt med rättigheter och möjlighet till delaktighet, och inte som objekt. Teorin fokuserar inte bara på individer med funktionshinder utan involverar alla individer som är i svårigheter utifrån exempelvis etnicitet, social klass och kön. LÄS MER

 4. 4. Skulle det vara jobbigt att arbeta med någon som har demenssjukdomen demens? : En kvantitativ studie av socionomstudenters attityder, kunskaper och erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Therese Djäkner; [2012]
  Nyckelord :Demens; attityder; kunskap; erfarenhet; socionomstudenter; Uppsala Universitet;

  Sammanfattning : I denna kvantitativa C-uppsats analyseras en webbaserad enkät som 167 socionomstudenter vid Uppsala Universitet hösten 2011 besvarat angående demens och demensproblematik. Uppkomsten av denna studie får sin grund i människors bemötande av varandra och att det finns en bakomliggande orsak i form av olika grad av kunskap och erfarenhet som uttrycks i en attityd till någonting, i detta fall demenssjukdom. LÄS MER

 5. 5. Vad är det för fel på den där då? : en fokusgruppstudie om studenters attityder till psykisk sjukdom och psykiska funktionshinder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv; Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

  Författare :Sandra Forsberg; Nina Nilsson; [2011]
  Nyckelord :attitudes; mental illness; mental disability; students; treatment; attityder; psykisk sjukdom; psykiskt funktionshinder; studenter; bemötande;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att få kunskap och förståelse för vilka attityder högskolestudenter kan ha till psykisk sjukdom och personer med psykiska funktionshinder. De forskningsfrågor som besvarades var: Hur resonerar studenter om psykisk sjukdom och personer med psykiska funktionshinder? Hur i det vardagliga talet reproduceras studenternas attityder till psykisk sjukdom och personer med psykiska funktionshinder? För att besvara forskningsfrågorna genomfördes samtal i fokusgrupper med högskolestudenter från olika utbildningsprogram. LÄS MER