Sökning: "personlig assistans"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden personlig assistans.

 1. 1. KAN PERSONLIG ASSISTANS ÄVEN TILLGODOSE FÖRÄLDRAANSVAR? En kvalitativ dokumentstudie om vad som gäller vid bedömning av personlig assistans för föräldrar.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Drilona Raqi; Gull Aydeniz; [2020-03-02]
  Nyckelord :lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS ; personlig assistans; föräldrar med funktionsvariationer; funtionsvariationer; nordiska relationella modellen NRM ; barnperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka huruvida personer med funktionsvariationer kan få hjälp med att ta hand om det egna barnet/egna barnen genom insatsen personlig assistans samt hur detta kan förstås med det teoretiska begreppet barnperspektiv. Vår studie analyserar och tolkar därmed lagar, propositioner, domar och kommunala riktlinjer. LÄS MER

 2. 2. Grundläggande behov utifrån LSS-handläggares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Sofie Ivarsson; Diana Sager; [2020]
  Nyckelord :Grundläggande behov; Gräsrotsbyråkrat; Handlingsutrymme; LSS-handläggare; Personlig assistans;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur LSS-handläggare definierar och operationaliserar begreppet grundläggande behov, som återfinns i 9a § LSS. Detta ämne valdes med grund i att lagtexten inte erbjuder någon tydligare förklaring av vad de grundläggande behoven innebär, samtidigt som det i den tidigare forskningen finns ett flertal olika perspektiv på hur de kan definieras. LÄS MER

 3. 3. Personliga assistenters anställningssituation - en kvantitativ tvärsnittsstudie av anställningskontrakt och psykologiska kontrakt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Linn Holgersson Bergdahl; [2020]
  Nyckelord :personlig assistans; psykologiska kontrakt; tidsbegränsade anställningar; upplevd anställningsotrygghet; frivillighet i val av anställningsform; Social Sciences;

  Sammanfattning : In a changing labor market, the employment relationship between employer and employee is ever-changing. In previous studies, unlicensed assistive personnel have been ascribed poor working conditions, high job insecurity and low volition in their employment contracts. LÄS MER

 4. 4. Föräldraansvaret vid bedömningen av personlig assistans

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jonna Nilsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det har inte alltid varit en självklarhet att personer med funktionsnedsättning ska åtnjuta samma rättigheter som andra människor. Synen på funktionsnedsättning och funktionshinder har förändrats över tid, från något individrelaterat till en numera miljörelaterad nedsättning. LÄS MER

 5. 5. “Alla säger alltid att jag verkar må så bra på jobbet och jag mår verkligen bra här.” : En kvalitativ studie om friskfaktorer på Borlänge kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Nivin El Jazzar; Anna-Stina Eriksson; [2020]
  Nyckelord :health factor; promotion of work environment work; supportive leadership; good communication; participation in decision-making; work-life balance and positive working climate; friskfaktor; främjande arbetsmiljöarbete; stödjande ledarskap; god kommunikation; delaktighet i beslutsfattande; balans mellan arbetsliv och privatliv samt ett positivt arbetsklimat;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att bidra med fördjupad förståelse för vilka friskfaktorer som är avgörande för långtidsfriskhet ur ett medarbetarperspektiv. Detta genom att studera vad medarbetare inom sociala sektorn i Borlänge kommun upplever bidrar till välbefinnande och friskhet på arbetsplatsen. LÄS MER