Sökning: "personlig assistans"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade orden personlig assistans.

 1. 1. Ledarskap på distans inom personlig assistans : Uppfattningar av påverkan på medarbetares lärande och uppfattningar av förändringar i verksamheten

  Magister-uppsats,

  Författare :Razija Telo; [2021]
  Nyckelord :leadership; distance leadership; personal assistance; learning; change processes in organizations;

  Sammanfattning : Introduction: The major changes which are in progress in today’s society affect, among other things, leadership that is exercised at a distance. In order for leaders of personal assistance organizations to be able to adapt their organization to the outside world, learning and leadership are crucial, and it is therefore important to explore how distance leaders in personal assistance perceive their impact on their employees' learning, and how these leaders perceive changes that take place in the organization. LÄS MER

 2. 2. Personlig assistans i skolan : en rättsvetenskaplig studie av skyddet mot påtvingade kroppsliga ingrepp för barn med funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Hanna Lindskog; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ett liv utan assistansersättning : En kvalitativ studie om personer med funktionsnedsättning och deras upplevelser kring indragen assistansersättning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Natalie El Chammas; [2021]
  Nyckelord :Assistansersättning; funktionsnedsättning; indragning; sociologi;

  Sammanfattning : Sedan lagen om stöd och service för personer med funktionsnedsättning infördes år 1994 har fler personer med funktionsnedsättning förlorat rätten till personlig assistans och den statliga assistansersättningen. Denna reform rör sig om personer med oförändrade behov och förhållanden gällande sin funktionsnedsättning där plötsligt ett beslut stiftas av staten att dessa personer inte längre har rätten till LSS-insatsen. LÄS MER

 4. 4. Att ha personlig assistans i familjen : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Carin Engqvist; Sara Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Personal assistance; physical disability; next of kin; person centering; family centering; Personlig assistans; fysisk funktionsnedsättning; anhöriga; personcentrering; familjecentrering;

  Sammanfattning : Ungefär 15 % av världens befolkning har en funktionsnedsättning, en del av dessa är i behov av stöd i sin vardag. För att ge ett gott stöd behövs insikt i individernas upplevelser. LÄS MER

 5. 5. KAN PERSONLIG ASSISTANS ÄVEN TILLGODOSE FÖRÄLDRAANSVAR? En kvalitativ dokumentstudie om vad som gäller vid bedömning av personlig assistans för föräldrar.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Drilona Raqi; Gull Aydeniz; [2020-03-02]
  Nyckelord :lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS ; personlig assistans; föräldrar med funktionsvariationer; funtionsvariationer; nordiska relationella modellen NRM ; barnperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka huruvida personer med funktionsvariationer kan få hjälp med att ta hand om det egna barnet/egna barnen genom insatsen personlig assistans samt hur detta kan förstås med det teoretiska begreppet barnperspektiv. Vår studie analyserar och tolkar därmed lagar, propositioner, domar och kommunala riktlinjer. LÄS MER