Sökning: "personlig och professionell utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden personlig och professionell utveckling.

 1. 1. DIALOGMÖTEN – EN ARENA FÖR KUNSKAPSPROCESSER

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Karin McKee; [2020-08-10]
  Nyckelord :dialogmöten; aktionsforskning; arbetslagsutveckling; personlig; professionell och politisk kunskapsdimension; lärandegemenskaper; kollektivt lärande;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens övergripande syfte är att studera olika arbetslags kunskapsutveckling när ett nytt stödmaterial för det systematiska kvalitetsarbetet ska implementeras i förskolan. Specifikt studeras dialogens roll i fyra arbetslagspraktiker där pedagoger samtalar om stödmaterialet och den egna praktiken. LÄS MER

 2. 2. "Första året kommer att bli... ta dig igenom det bara så kommer du överleva resten." : En kvalitativ intervjustudie om lärares upplevelse av sitt första år i yrket.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Alice Bergstrand; Li Svensson; [2020]
  Nyckelord :nyutexaminerade lärare; introduktionsperiod; personlig och professionell utveckling; mentor; intervju;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att möta patienter i livets slutskede i den somatiska slutenvården : sjuksköterskors upplevelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Fanny Lööf Larsson; Sabina Hansson; [2020]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; upplevelser; mötet; livets slutskede; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vårda patienter i livets slutskede är en del av sjuksköterskans profession. Att vara trygg i detta möte kan göra vårdandet meningsfullt för patienten. Som sjuksköterska är det viktigt att kunna bemöta och stötta patienten under denna svåra tid. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med cancerdiagnos i livets slutskede : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Pernilla Lloyd; Emelie Åberg Friberg; [2020]
  Nyckelord :Cancer; end of life care; experience; nurses; palliative care; Cancer; palliativ omvårdnad; sjuksköterskor; upplevelser; vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är den andra största orsaken till att människor dör världen över. Enligt WHO dog 9,6 miljoner människor i cancer 2018. I takt med att antalet människor som insjuknar i cancer ökar blir även behovet av vård i livets slutskede större samt mer kunskap efterfrågas. LÄS MER

 5. 5. "Ett samtal om dagen" Sjuksköterskans erfarenhet av hur dagliga samtal påverkar den psykiatriska omvårdnaden

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Sheima Thuresson; Hanna Jarl; [2019]
  Nyckelord :dagligen; omvårdnad; patientrelation; psykiatri; samtal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar i samhället och forskning pekar på att samtalet och en professionell relation mellan sjuksköterska och patient är av stor vikt för den psykiatriska omvårdnadens betydelse. Det finns evidens för att patienter upplever att samtalen är för få inom slutenvården. LÄS MER