Sökning: "personuppgiftslagen"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade ordet personuppgiftslagen.

 1. 1. GDPR vs. PUL - En förbättring av skyddet för anställdas integritet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Jonas Wanker; [2019]
  Nyckelord :GDPR; PUL; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det saknas ett specifikt lagskydd för personlig integritet i anställningsförhållande. Frågan om speciallagstiftning på området har lyfts flertalet gånger men har aldrig resulterat i ny lagstiftning. LÄS MER

 2. 2. Efterlevnad av den enskildes rättigheter enligt Dataskyddsförordningen GDPR : En fallstudie om hur en organisation har påverkats av den enskildes rättigheter, samt vilka åtgärder som vidtas för efterlevnad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Robin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :GDPR; The General Data Protection Regulation; information security; the rights of the individual; municipality; GDPR; Dataskyddsförordningen; informationssäkerhet; den enskildes rättigheter; kommun;

  Sammanfattning : Dataskyddsförordningen (GDPR) blev den 25e maj 2018 obligatorisk att följa för alla organisationer inom Europa som samlar in och behandlar personuppgifter. Dataskyddsförordningen ersatte Personuppgiftslagen som tidigare varit den lag som inom Sverige reglerat hur organisationer får behandla personuppgifter. LÄS MER

 3. 3. Vem är personuppgiftsansvarig enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning? - En studie i räckvidden för definitionen av (gemensamt) personuppgiftsansvarig.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Kimmy Ränzlöw; [2019]
  Nyckelord :dataskyddsförordningen; förordning 2016 679; GDPR; General Data Protection Regulation; dataskyddsdirektivet; direktiv 95 46 EG; personuppgiftsansvarig; bestämmer; ändamål; medel; registeransvarig; gemensamt; personuppgifter; behandling; register; personuppgiftsbiträde; tjänstelevererande; mellanhand; mottagare; tredje part; controller; processor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning För ganska exakt ett år sedan, den 25 maj 2018, började dataskyddsförordningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016, om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), allmänt känd som GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation, tillämpas i hela EU. Förordningen kom inte som någon överraskning utan har varit i kraft sedan den 25 maj 2016 och är baserad på det äldre dataskyddsdirektivet, Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, som varit gällande från 1995 och implementerad i svensk lagstiftning sedan 1998 genom personuppgiftslagen (1998:204). LÄS MER

 4. 4. GDPR och Sveriges SMF-företagare : Vad har en elefant och dataskyddsförordningen gemensamt? Båda är omfångsrika, tunga och inger respekt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Gisela Björklund; [2019]
  Nyckelord :GDPR; dataskyddsförordningen; SMF-företag; SME-företag; personuppgifter;

  Sammanfattning : General Data Protection Regulation (GDPR), i Sverige kallad dataskyddsförordningen, har sin upprinnelse i EU:s lagstiftning. EU-kommissionen presenterade 2012 förslag till nya regler för dataskydd och personuppgiftsbehandling efter att bister i det gamla direktivet om behandling av personuppgifter upptäckts. LÄS MER

 5. 5. Anpassningar till GDPR hos företag : En genomgång av tekniska förändringar som genomförs inför GDPR

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Lukas Nord; [2018]
  Nyckelord :GDPR; personal data act; PuL; technical solutions; personal data; GDPR; personuppgiftslagen; PuL; tekniska lösningar; personuppgifter;

  Sammanfattning : Den 25e maj 2018 ersätts personuppgiftslagen (PuL) med den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som skärper till och stramar åt kraven som ställs på företag och organisationer som behandlar personuppgifter. Det finns dock flera saker som är densamma mellan PuL och GDPR. LÄS MER