Sökning: "perspectives of special need education"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden perspectives of special need education.

 1. 1. Får jag vara med? : En studie om barns och vårdnadshavares upplevelser rörande inkluderingen i skolan av barn med ADHD

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Cristin Svedberg; Jasmine Etemadi; [2020]
  Nyckelord :Elementary school; ADHD; inclusive education; additional adjustments; geographical variation;

  Sammanfattning : This thesis is based on questionnaire survey conducted with 223 respondents, whereof 120 are parents and 103 are children. The purpose of the study was to investigate these respondents’ point of view on inclusive education for children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). LÄS MER

 2. 2. Hur ska vi göra nu då? - En studie om åtgärdsprogram för elever med grav språkstörning i specialskolan.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Louise Eklund; [2020]
  Nyckelord :Individualized Education Program; Language Impairment; Relation between needs and interventions; Special School; Systems Theory; Grav språkstörning; Relation behov-åtgärd; Specialskola; Systemteori; Åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Eklund, Louise (2020). Hur ska vi göra nu då? - En studie om åtgärdsprogram för elever med grav språkstörning i specialskolan. Speciallärarprogrammet grav språkstörning, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Det specialpedagogiska uppdraget ur olika perspektiv - En studie om rektorers, lärares och elevhälsomedarbetares uppfattningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Johanna Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :ekologisk systemteori; ledarskap; relation; samsyn; uppfattningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att bidra med ökad kunskap om de olika perspektiv som finns i det specialpedagogiska uppdraget. Detta har gjorts genom att undersöka förväntningar, uppfattningar och ramar hos rektorer, lärare och elevhälsopersonal. LÄS MER

 4. 4. Engelska och dyslexi – en (o)möjlig kombination? : En retrospektiv studie om erfarenheter av andraspråkslärande i grundskolan hos elever med dyslexi.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Kristin Persson; [2020]
  Nyckelord :Dyslexia; second language learning; English; students’ experiences; special education; inclusive education; the life history approach; orthographic depth.; Dyslexi; andraspråkslärande; engelska; elevers erfarenheter; specialundervisning; inkluderande undervisning; livshistorier; ortografiskt djup.;

  Sammanfattning : Many people with dyslexia find second language learning difficult (Gallardo, et al., 2015; Csizér, et al., 2010; DiFino & Lombardino, 2004; Simon, 2000). LÄS MER

 5. 5. "Utan stöd hade jag hoppat av" : några elevröster om stöd i studierna inom en kommunal vuxenutbildning

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Maria von Melen; [2020]
  Nyckelord :Accessibility; adult education; motivation; need of support; perception; preconditions; special education; teacher student relationship; Bemötande; förutsättningar; lärare-elevrelationer; motivation; specialpedagogik; stödbehov; tillgänglighet; vuxenutbildning;

  Sammanfattning : Studien undersöker huruvida elever i behov av stöd inom den kommunala vuxenutbildningen, uppfattar att de har fått stöd och hur detta har påverkat deras studiesituation. Syftet har sin bakgrund i dagens vuxenutbildnings mer heterogena grupper, men också då det inom vuxenutbildningen inte finns något lagstadgat krav på elevhälsa. LÄS MER