Sökning: "perspektiv på barndom"

Visar resultat 1 - 5 av 250 uppsatser innehållade orden perspektiv på barndom.

 1. 1. Barn i behov av särskilt stöd : En studie om vad pedagoger på landsbygdsförskolor berättar om sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Emma Jönsson; [2024]
  Nyckelord :barn i behov av särskilt stöd; dilemmaperspektiv; kritiskt perspektiv; kompensatoriskt perspektiv; förskola; inkludering; landsbygden; tematisk analys;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur pedagoger på landsbygdsförskolor beskriver att de arbetar med barn i behov av särskilt stöd samt hur de upplever att de arbetar med att inkludera barnen i behov av särskilt stöd i resterande barngrupp. Detta har undersökts genom semistrukturerade intervjuer med två förskollärare och en specialpedagog placerade på tre landsbygdsförskolor utspridda i Sverige. LÄS MER

 2. 2. “I hela världen finns det ingen polis, som är så stark som hon” : Om Astrid Lindgrens böcker ur ett klass- och genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Emma Nilsson; Elena Radovanovic Kennander; [2024]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; barnlitteratur; genus; intersektionalitet; klass; normer;

  Sammanfattning : Denna studie är en analys på två av Astrid Lindgrens verk: Känner du Pippi Långstrump? och Titta, Madicken, det snöar!. Metoden är en text- och dokumentstudie samt en bildanalys och har ett klass- och genusperspektiv som analytiskt tema. LÄS MER

 3. 3. Musikens tillgänglighet i förskolor från norr till söder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Karina Ferreira; Julia Nilsson; [2024]
  Nyckelord :digitala medier; fri lek; förskola; kulturupplevelse; musikaktiviteter; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Med anledning av att ingen riksomfattande forskning gjorts över i vilken form samt hur frekvent förskolebarn i Sverige får del av musik under sin utbildning, har vi valt att utföra denna studie. Syftet med studier är att ur ett musikdidaktiskt perspektiv undersöka och analysera musikens tillgänglighet på förskolor i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Förskolepedagogers perspektiv på om alla barns behov tillgodoses

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Madeleine Andersson; [2024]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; förskola; förskolepedagoger; specialpedagog och specialpedagogik;

  Sammanfattning : Kan pedagogerna tillgodose alla barns behov och ge en likvärdig utbildning till alla barn som det står i läroplanen för förskola? I denna studie är syftet därför att utifrån några förskolepedagogers perspektiv få reda på om de kan tillgodose alla barns behov och vilka förutsättningar som behövs. Deras erfarenhet och kontakt med specialpedagog kommer också att belysas i studien. LÄS MER

 5. 5. En kvalitativ studie om hur förskollärare uppfattar inkludering i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Valbona Kolgjini; Zamzam Mohamed; [2024]
  Nyckelord :Alla barn; fysisk lärmiljö; förhållningssätt; förskollärare; inkludering; kompetens; relationell perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare uppfattar begreppet inkludering i förskolan och hur de arbetar kring inkludering. I samband med denna studie lyfts även förskollärarnas förhållningssätt utifrån egna erfarenheter och kompetenser, gällande inkluderingsarbetet i verksamheten. LÄS MER