Sökning: "perspektiv på historien källkritik"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden perspektiv på historien källkritik.

 1. 1. Gustav Vasa i skolböcker : En fallbaserad moralfilosofisk analys av historiebruk i skolböcker

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenAvdelningen för kulturvetenskaper, KVA

  Författare :Johannes Finnman; [2014]
  Nyckelord :Historiebruk; historiesyn; moralfilosofi; skolböcker; pedagogik;

  Sammanfattning : Historiebruket av Gustav Vasa i skolböcker, från och med 1954 till och med idag (2014), har inte förespråkat ett moraliskt perspektiv på historieåtergivningen. Detta baseras på nio olika skolböcker, varav fem av böckerna är författad under den nu rådande läroplan för gymnasiet (Gy 11). LÄS MER

 2. 2. Kvarlevor, tendenser och tolkningar - En studie av historieläromedels hantering av källkritiska problem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Linn Gärtner; Anna Westher; [2008]
  Nyckelord :källkritik; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Då skolan, sedan Lpf -94 introducerades, fått uppdraget att skola elever i källkritiskt tänkande för att de ska fungera som demokratiska och reflekterande samhällsmedborgare, har syftet med denna uppsats varit att undersöka hur läromedel, för gymnasieskolans kurs i Historia A, förmedlar ett källkritiskt tänkande till elever. Vi har genomfört en läromedelsanalys, av valda delar, av böckerna Alla tiders historia (1996), Epos (2002) samt Perspektiv på historien A (2001) för att se hur dessa hanterar källkritiska problem, som kvarlevor, tendenser och tolkningar, i sin framställning av historiska händelser. LÄS MER

 3. 3. När kritiska elever är målet. Att undervisa i källkritik på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :David Gudmundsson; [2007]
  Nyckelord :historia; källkritik;

  Sammanfattning : This essay examines teaching in source criticism in upper secondary school history education. Two questions are to be answered: 1. What are the conditions like for teaching source criticism? 2. LÄS MER