Sökning: "perspektiv på mäns våld mot kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden perspektiv på mäns våld mot kvinnor.

 1. 1. Fortsatt uppehållstillstånd för kvinnor trots brusten anknytning på grund av våld

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Maja Fagervall; Wänebring Lovisa; [2023]
  Nyckelord :Uppehållstillstånd;

  Sammanfattning : Kvinnor som kommer till Sverige på grund av anknytning är en särskilt utsatt grupp för mäns våld. Varför utländska kvinnor är särskilt utsatta beror bland annat dels på de ändrade reglerna om uppehållstillstånd, i och med att uppehållstillstånd som huvudregel är tidsbegränsade, dels på grund av utländska kvinnors särskilda sårbarhet och risk till dubbeldiskriminering utifrån ett intersektionellt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Ledande perspektiv på jämställdhet & diskriminering från höger till vänster : En kvalitativ idéanalys av fyra svenska riksdagspartiers politiskaställningstaganden i frågan om jämställdhet och diskriminering.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Richard Magnusson; [2023]
  Nyckelord :Feminism; jämställdhet; mäns våld mot kvinnor; ekonomisk ojämlikhet; arbetsmiljö; Moderaterna; Sverigedemokraterna; Socialdemokraterna; Vänsterpartiet.;

  Sammanfattning : This essay was intended to analyse and categorize the feminist approach of four Swedishparliamentary parties consisting of the Moderates, Sweden Democrats, Social DemocraticParty, and the Left Party. The subjects of this scientific analysis have therefore consisted ofthe election manifestos, party programs and statements on individual political subjects fromthe respective parties. LÄS MER

 3. 3. Äldre kvinnor och manligt partnervåld : En bortglömd och särskilt utsatt grupp

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Julia Haglund; Ebba Johansson; [2023]
  Nyckelord :: Social work; Male partner violence; Older women; Intersectionality; Stigma; Socialt arbete; Manligt partnervåld; Äldre kvinnor; Intersektionalitet; Stigma;

  Sammanfattning : Syfte/frågeställningar: Studiens syfte är via en scoping-review diskutera och analysera olika perspektiv på äldre kvinnors våldsutsatthet av en manlig partner. För att specificera syftet och tydliggöra vilka ämnen arbetet är avgränsat till har följande frågeställningar formulerats: På vilket sätt är äldre kvinnor en särskilt utsatt grupp när det kommer till våld i nära relationer? Hur hanteras äldre kvinnors våldsutsatthet av professionella aktörer i jämförelse med unga kvinnors våldsutsatthet? Hur behöver hjälp och stöd utformas för att lyckas bemöta äldre våldsutsatta kvinnors behov?Bakgrund: Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som drabbar olika målgrupper. LÄS MER

 4. 4. Medierna och våldet : - en kritisk diskursanalys av tre svenska mediers nyhetsrapportering av mäns våld mot kvinnor i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Caroline Thoresdotter; Mirjam Butler; [2023]
  Nyckelord :mäns våld mot kvinnor; media; diskurs; makt; socialt arbete;

  Sammanfattning : Mäns våld mot kvinnor i nära relationer klassificeras som ett allvarligt folkhälsoproblem och en kränkning av kvinnors mänskliga rättigheter (WHO, 2013). Samhällets ansvar för problemet har uppmärksammats under de senaste decennierna, bland annat genom stärkt lagstiftning och en högre politisk prioritet. LÄS MER

 5. 5. ”Jag är inte enkvinnomisshandlare” : En litteraturöversikt om mäns våld motkvinnor utifrån den manliga förövarens perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Carolina Grennvall; Astrid Jonasson; [2023]
  Nyckelord :Male batterers; violence against women; intimate partner violence; masculinity; shame; Våldsutövande män; mäns våld mot kvinnor; våld i nära relation; maskulinitet; skam;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka faktorer/strukturer som enligt tidigareforskning bidrar till och upprätthåller mäns våld mot kvinnor i heterosexuella parrelationer,med ett fokus på den manliga förövaren. Mäns våld mot kvinnor är ett utbrettsamhällsproblem som får allvarliga konsekvenser för både samhället och offret. LÄS MER