Sökning: "perspektiv på musikämnet"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden perspektiv på musikämnet.

 1. 1. Musiken i och utanför klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Simon Dahlberg; [2018]
  Nyckelord :instrumenttillgång; grundskoleelever; gymnasieelever; högskolestudenter; inspiration; motivation; musiklärare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka var grundskole- och gymnasielever samt högskolestudenter musicerat utanför grundskolan. Olika motivationsteorier, en studie om påverkansfaktorer för elevers studieresultat och ett kulturpsykologiskt perspektiv har legat som grund för arbetet. LÄS MER

 2. 2. Musikundervisningen i grundskolan:Statusfyllt kunskapsämne eller obligatorisk massterapi? : En studie av synen på musikämnet i kursplanerna från år 2000 och 2011

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Karl Wictorin; [2017]
  Nyckelord :Lgr 11; Lpo 94; discourse analysis; attitudes to the music subject; Lgr 11; Lpo 94; diskursanalys; perspektiv på musikämnet;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att ta reda på vilka synsätt på musikämnet som framträder i den nya kursplanen för musik i grundskolan från år 2011, samt jämföra dessa synsätt med de som framträder i den äldre kursplanen från år 2000. Resultatet har uppnåtts genom en diskursanalys av de båda kursplanernas texter. LÄS MER

 3. 3. Hörde jag en melodi? : Om musikskapande i skolmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Annika Norberg; [2016]
  Nyckelord :musik; kreativitet; musikdidaktik; musikskapande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka musikskapande som pedagogisk aktivitet i musikämnet i grundskolan. Några delsyften har varit att undersöka hur musikskapandemoment planeras och genomför i skolan, undersöka vad det finns för undervisningsmaterial tillgängligt som berör musikskapande, men även beskriva olika pedagogiska strategier vid skapandemoment. LÄS MER

 4. 4. Erfarenheter av musikundervisning i grundskolan : En intervjustudie av hur musikundervisningen i grundskolan skiljer sig mellan stadierna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Emma Buréus; [2016]
  Nyckelord :music education in primary school; curriculum; learner perspective; interviews; socio-cultural perspective; musikundervisning i grundskolan; läroplaner; elevperspektiv; intervjuer; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur musikundervisningen i årskurs 1-6 påverkar förväntningen på och inställningen till musikundervisningen i årskurs 7-9.I bakgrunden presenteras en genomgång av tidigare och nu rådande läroplaner för grundskolan samt granskningar och forskning som gjorts inom området. LÄS MER

 5. 5. Musikundervisning i en städskrubb - En studie om musiklärares yttre ramar, hinder och möjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Anton Tofft; [2016]
  Nyckelord :Educational Science; utrymme; utrustning; rektor; ramar; gruppstorlek; musikundervisning; Musikpedagogik; Utbildningsvetenskap; Music Education; equipment; frames; group size; music teaching; principal; space; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Vilka faktorer är det som påverkar musiklärares upplevelse av deras möjligheter att undervisa i enlighet med kursplanens krav? Vad behövs för att möjliggöra musikundervisning av hög kvalitet? Vilka strategier använder musiklärare för att undervisa i skolmiljöer där utrustning och andra förutsättningar är undermåliga? Det är dessa frågor som driver denna studie framåt. En vanlig föreställning är att musikämnet har dåliga förutsättningar i form av utrustning och utrymmen, och att klasserna ofta är för stora för att undervisning ska kunna bedrivas på det sätt som läroplanen kräver. LÄS MER