Sökning: "perspektiv på musikämnet"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden perspektiv på musikämnet.

 1. 1. Musiken i och utanför klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Simon Dahlberg; [2018]
  Nyckelord :instrumenttillgång; grundskoleelever; gymnasieelever; högskolestudenter; inspiration; motivation; musiklärare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka var grundskole- och gymnasielever samt högskolestudenter musicerat utanför grundskolan. Olika motivationsteorier, en studie om påverkansfaktorer för elevers studieresultat och ett kulturpsykologiskt perspektiv har legat som grund för arbetet. LÄS MER

 2. 2. Elevers läs - och skrivutveckling genom tonsatta berättelser : en kvalitativ studie utifrån svenskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sofie Ivarsson; Amanda Svensson; [2018]
  Nyckelord :läs- och skrivutvecking; musik; sociokulturellt perspektiv; multimodala uttryckssätt;

  Sammanfattning : De estetiska uttrycksformerna är relativt ovanliga när det handlar om att inkludera dem i undervisningen, exempelvis musik integrerat i svenskundervisningen. Musiken används mest i skolundervisning i form av sånger för att gynna elevernas kulturarv. LÄS MER

 3. 3. Kan musik främja språkutveckling? : en kvalitativ studie av några musiklärares tankar kring sin undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elin Jakobsson; Frida Vartiainen; [2018]
  Nyckelord :Didaktik; Grundskola; Språkutveckling; Musik; Musiklärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om och i så fall hur några musiklärare använder musikundervisningen som ett verktyg för språkutveckling i årskurs 1. Detta skedde utifrån tre aspekter: musikundervisning för att främja språkutveckling, språkutvecklande arbetsformer i musikundervisningen samt musikundervisningens möjligheter till språkutveckling hos andraspråkselever. LÄS MER

 4. 4. Musikundervisningen i grundskolan:Statusfyllt kunskapsämne eller obligatorisk massterapi? : En studie av synen på musikämnet i kursplanerna från år 2000 och 2011

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Karl Wictorin; [2017]
  Nyckelord :Lgr 11; Lpo 94; discourse analysis; attitudes to the music subject; Lgr 11; Lpo 94; diskursanalys; perspektiv på musikämnet;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att ta reda på vilka synsätt på musikämnet som framträder i den nya kursplanen för musik i grundskolan från år 2011, samt jämföra dessa synsätt med de som framträder i den äldre kursplanen från år 2000. Resultatet har uppnåtts genom en diskursanalys av de båda kursplanernas texter. LÄS MER

 5. 5. Hörde jag en melodi? : Om musikskapande i skolmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Annika Norberg; [2016]
  Nyckelord :musik; kreativitet; musikdidaktik; musikskapande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka musikskapande som pedagogisk aktivitet i musikämnet i grundskolan. Några delsyften har varit att undersöka hur musikskapandemoment planeras och genomför i skolan, undersöka vad det finns för undervisningsmaterial tillgängligt som berör musikskapande, men även beskriva olika pedagogiska strategier vid skapandemoment. LÄS MER