Sökning: "perspektiv personlighetstest"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden perspektiv personlighetstest.

 1. 1. Kompetensbaserad rekrytering? : En intervjustudie om användandet av personlighetstest vid rekrytering

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Cassandra Reinholdz; [2019]
  Nyckelord :Rekrytering; personlighetstest; organisation; byråkrati; rationalitet; rekryteringsprocess; kompetensbaserad rekrytering;

  Sammanfattning : Studien syftar till att vi bättre kan förstå varför personlighetstest implementeras vid personalrekrytering och vilka funktioner de fyller ur ett organisa­tionssociologiskt perspektiv. Fråge­ställningarna som undersökts i studien är: 1) I vilka avseenden påverkas rekryteringen positivt eller negativt av personlighetstest enligt informanterna? 2) Blir rekryteringsprocessen mer kompetensbaserad med användning av personlig­­hetstest? 3) Vilka organisationssociologiska funktioner uppfyller personlighetstesten? 4) Hur mycket förlitar sig rekryterarna på personlighetstesten? För att undersöka frågorna gjordes intervjuer med fem personer som har arbetat eller arbetar med rekrytering där de använder eller har använt sig av personlighets­test vid rekrytering. LÄS MER

 2. 2. Personlighetstest som metod vid rekryteringar : En kvalitativ studie om rekryterare och arbetssökandes upplevelse av personlighetstester

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Madeleine Hallberg Jansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka upplevelsen av personlighetstester i rekryteringssammanhang utifrån både rekryterares och arbetssökande perspektiv. Studiens frågeställning är: Vilken uppfattning har rekryterare om personlighetstest som metod? Vilken upplevelse har arbetssökande av personlighetstest? Hur påverkar validiteten och reliabiliteten användningen av personlighetstest? För att undersöka detta utfördes tio intervjuer av fem rekryterare och fem arbetssökande. LÄS MER

 3. 3. ”ATT REKRYTERA ICKE DISKRIMINERANDE,DET ÄR ATT ANVÄNDA TESTER” : En kvalitativ studie om rekryterares upplevelser av att arbeta med arbetspsykologiska tester

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Maja Salander; Victoria Öst; [2018]
  Nyckelord :Arbetspsykologisk testning; personlighetstest; begåvningstest; digital HR; rekrytering; rekryteringsverktyg;

  Sammanfattning : Att hitta och rekrytera rätt medarbetare är en utmanande uppgift för dagens rekryterare,därför behöver de säkerställa användningen av bra och tillförlitliga metoder.Arbetspsykologisk testning blir allt vanligare i rekryteringssammanhang. LÄS MER

 4. 4. Personlighetstest i rekrytering: Testtagarens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Franzén David; [2016]
  Nyckelord :personlighetstest; rekrytering; validitet; arbetspsykologisk testning; rättvisa; urval; faking; social önskvärdhet; skönmålning; intervjuer;

  Sammanfattning : Personlighetstest och arbetspsykologisk testning är en växande trend inom rekryteringen av personal i Sverige och internationellt. Många studier har undersökt dessa urvalsmetoders psykometriska egenskaper, validitet och reliabilitet. Få har dock undersökt testtagarnas upplevelser av denna typ av tester. LÄS MER

 5. 5. Jag var "fel" i skolan : tysta elever ur lärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Sofia Hansson; [2015]
  Nyckelord :Introvert; Extrovert; Personlighetstyp; Utåtriktad; Inåtvänd; Lärande; Amygdala; Myers Briggs Type Indicator; Femfaktorteorin; Klassrum; Elever; Undervisning;

  Sammanfattning : Jag har många gånger känt mig ”fel” under min skolgång. Utåtriktad, att ta för sig etc. har intalats som positiva egenskaper, medan exempelvis tyst och introvert ofta används i negativ benämning. Vad innebär det att vara introvert eller extrovert? Det är biologiskt mätbart och ärftligt. LÄS MER