Sökning: "petra roll"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden petra roll.

 1. 1. Sjuksköterskors uppfattning gällande aspekter som har betydelse för teamarbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Petra Söderholm; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRAKT Söderholm, P. Sjuksköterskors uppfattning gällande aspekter som har betydelse för teamarbete. Examensarbete i (omvårdnad) 15 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för (vårdvetenskap), 2019. LÄS MER

 2. 2. Upprätthållande av god redovisningskvalitet i små aktiebolag : En kvalitativ studie om den auktoriserade redovisningskonsultens roll

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Petra Oldenmark; Jensen Anna; Samuelsson Jonas; [2020]
  Nyckelord :Accounting quality; authorized accounting consultants; small limited companies; stakeholders; competence; consulting; relationship; Redovisningskvalitet; auktoriserade redovisningskonsulter; små aktiebolag; intressenter; kompetens; rådgivning; relation;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka och förklara vad den auktoriserade redovisningskonsulten i sin roll kan bidra med för att upprätthålla god redovisningskvalitet i små bolag. Vidare syftar studien till att få förståelse för hur den auktoriserade redovisningskonsulten arbetar med upprättandet av god redovisningskvalitet. LÄS MER

 3. 3. Jag är lite överallt hela tiden En studie om specialpedagogens roll i arbetet med plan mot diskriminering och kränkande behandling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Matilda Andersson; Petra Christensson; [2020]
  Nyckelord :diskursanalys; förskola; likabehandling; plan mot diskriminering och kränkande behandling;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Matilda Andersson och Petra Christensson (2020). “Jag är lite överallt hela tiden”. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Mikroglias koppling till Aβ-plack och progression av Alzheimers sjukdom : Rådande insikter gällande genetiska faktorer, biomarkörer och läkemedelsstrategier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Petra Söderström; [2020]
  Nyckelord :Alzheimers sjukdom; mikroglia; mikroglios;

  Sammanfattning : Alzheimers sjukdom (AD) är den vanligaste demenssjukdomen, med 60-80 % utav alla kliniska diagnoser, där hög ålder och ärftlighet är riskfaktorer för att drabbas. I Sverige har ca 100 000 diagnosen AD. AD karaktäriseras av kognitiva störningar som t.ex. LÄS MER

 5. 5. Patientens upplevelse av bemötande vid akut smärta : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ika Winge; Petra Kleman; [2020]
  Nyckelord :Bemötande; Delaktighet; Patientperspektiv; Smärta; Upplevelse; Vårdande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan har en central roll i omvårdnaden av patienter med smärta, genom att utvärdera och dokumentera den. Smärtbehandling ska vara individanpassad. Obehandlad smärta kan leda till både fysiska och psykiska konsekvenser för individen. Vid obehandlad akut smärta finns även risk att utveckla långvarig smärta. LÄS MER