Sökning: "phenomenographic"

Visar resultat 1 - 5 av 301 uppsatser innehållade ordet phenomenographic.

 1. 1. ”Helt klart att fler elever använder hjärnan större delen av dagen” - En fenomenografisk studie om lärares uppfattning av kooperativt lärande och dess effekt på elevers lärande.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sofie Henning; [2019-07-01]
  Nyckelord :kooperativt lärande; uppfattningar; fenomenografi; lärande; effekt;

  Sammanfattning : I litteratur om kooperativt lärande ges det uttryck för vilka kriterier och principer som behöver följas för att det skall vara ett kooperativt lärande. I tidigare forskning, framkommer det även att metoden kan ha fler syften än ett lärande i relation till kunskapskrav. LÄS MER

 2. 2. Lärares förväntningar på skolsköterskor

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Anna Jansons; Sofie Lundh; [2019]
  Nyckelord :Educator; health-promotion; KASAM; meaningfulness; nurse; Hälsofrämjande; KASAM; meningsfullhet; pedagoger; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skolsköterskors uppdrag har förändrats med tiden. Uppdragets fokus har ändrats från ett patogent perspektiv till ett salutogent perspektiv, vilket innebär att fokus har ändrats från det sjuka till det friska. Samverkan med övrig personal på skolor är en förutsättning för att skolsköterskor ska kunna arbeta hälsofrämjande. LÄS MER

 3. 3. SJUKSKÖTERSKORS UPPFATTNING OM BARNS MÖJLIGHET TILL AUTONOMI I FÖRHÅLLANDE TILL DERAS MOGNAD INOM BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRISK DYGNSVÅRD

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Malena Chronholm Bøyesen; [2019]
  Nyckelord :autonomi; barn; mognad; psykiatri; sjuksköterska; autonomy;

  Sammanfattning : Barns rätt till autonomi skall enligt Patientlagen bedömas i förhållande till deras mognad. Studiens syfte var att undersöka hur sjuksköterskor uppfattar barns möjlighet till autonomi i förhållande till mognad inom barn- och ungdomspsykiatrisk dygnsvård. Studien var en kvalitativ intervjustudie med fenomenografisk ansats. LÄS MER

 4. 4. ”Ger det dig som person någonting så ger det ju hela arbetsgruppen någonting och klinikens utveckling, faktiskt” : Hur vårdenhetschefer uppfattar innebörden av professionell utveckling för sjuksköterskorEn intervjustudie med fenomenografisk ansats

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medicinska fakultetenLinköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa

  Författare :Malin Södling; [2019]
  Nyckelord :Development; Professional Competence; Learning; Phenomenography; Nurse Administrator; utveckling; professionell kompetens; lärande; fenomenografi; vårdenhetschef;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Bakgrund: Sjuksköterskors professionella utveckling kan förstås som en del i ett livslångt lärande inom ramen för yrkeslivet och visar positiva effekter för sjuksköterskors arbetstillfredsställelse, önskan att bidra till den verksamhet de arbetar i och för att minska arbetsrelaterad stress. Professionell utveckling är också förenat med positiva effekter för patienternas vård. LÄS MER

 5. 5. Uppfattningar om CSR i bemanningsföretag – två sidor av samma mynt : En studie om chefers och konsulters uppfattningar gällande socialt ansvarstagande för anställda

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :David Ling; Annika Saremi; [2019]
  Nyckelord :CSR; Corporate Social Responsibility; socialt ansvarstagande; välbefinnande; anställdas välbefinnande; stakeholder; theory; employees; employee wellbeing; CSR; Corporate Social Responsibility; socialt ansvarstagande; välbefinnande; anställdas välbefinnande; stakeholder theory; employees; employee wellbeing;

  Sammanfattning : Bakgrund: Corporate Social Responsibility (CSR) kan förklaras som de aktiviteter företagen åtar sig för att säkerställa att deras intressenter drar nytta och inte missgynnas av deras verksamhet. Forskning kring ämnet har riktats främst på företags sociala ansvarstagande för externa intressenter varför vi fokuserat på ansvaret för en intern intressentgrupp, de anställda, då det framgår att det råder brist på forskning kring ämnet. LÄS MER