Sökning: "phenomenological perspective"

Visar resultat 1 - 5 av 492 uppsatser innehållade orden phenomenological perspective.

 1. 1. “Jag pekar fuck you till matematikångesten.” En kvalitativ intervjustudie där åtta kvinnors livsberättelser vittnar om upplevelsen av matematikoro, såväl i skolan som i ett vuxet vardagsliv.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Johanna Petrén; [2023-02-22]
  Nyckelord :mathematical anxiety; math anxiety; math learning difficulties; mathematical dynamic mindset; matematikångest; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Mathematical anxiety is a well-known phenomenon and it is common among both students and adults. Previous research shows that mathematical anxiety can lead to difficulties learning math and this in turn can lead to more anxiety. LÄS MER

 2. 2. "Man får gilla läget" : - Två livsberättelser om övergången till vuxenlivet vid autism och IF

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Andersson Ann-Mari; [2023]
  Nyckelord :Transition to Adulthood; Autism; Intellectual Disability; Lifeworld. Parennts; Support Service;

  Sammanfattning : Abstract The transition from childhood to adulthood for people with disabilities seems to be a question with more focus nowadays and widely prevalent in many countries. This study specifically concentrates on people with autism and intellectual disabilities, their families and the care support available i society. LÄS MER

 3. 3. To turn the Being round and round, And pause at every pound : En fenomenologisk undersökning av kroppen och rummet som narrativa element i fem dikter av Emily Dickinson

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Elin Bengtsson; [2023]
  Nyckelord :Emily Dickinson; corporeal narratology; phenomenology; body; space; Emily Dickinson; kroppslig narratologi; fenomenologi; kropp; rum;

  Sammanfattning : This essay seeks to investigate how bodies can be understood as a narrative element in five poems written by the American poet Emily Dickinson (1830 – 1886). Using phenomenology as understood by Maurice Merleau-Ponty and Elizabeth Grosz as a theoretical framework and a corporeal narratology as drawn up by Daniel Punday, the essay explores how the bodies of the characters within the fictional world are portrayed, which bodies are present and what places and types of situations they occupy. LÄS MER

 4. 4. Orienten i Köpenhamn: Hur Tivoli visualiserar Orienten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Rebecca Werholt; [2023]
  Nyckelord :temapark; nöjespark; Tivoli; Köpenhamn; fenomenologi; Christian Norberg-Schulz; Gernot Böhme; arkitektur; orientalism; postkolonialism; Edward Said; Homi K. Bhabha; Orienten; Occidenten; hybriditet; Den Andre; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The Orient in Copenhagen: How Tivoli Gardens visualises the Orient This essay analyses the theme park Tivoli Gardens in Copenhagen, and its use of Orientalism. The aim is to understand how Tivoli uses architectural and decorative elements to create an atmosphere of the Orient, as well as how the park’s visualisation of the Orient can be understood through a postcolonial perspective. LÄS MER

 5. 5. Demokratiuppdraget i samhällskunskapsundervisningen. : En studie av gymnasieelevers uppfattning om demokrati som begrepp och utförande.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Robin Karlsson; [2023]
  Nyckelord :demokrati; undervisning; elevperspektiv; samhällskunskap;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har för avsikt redovisa en studie av elevers uppfattningar om begreppet demokrati. Studien genomfördes via en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer av fem elever i gymnasiets årskurs tre för att fånga upp demokratins uttryck i undervisningen i ämnet samhällskunskap utifrån ett elevperspektiv. LÄS MER