Sökning: "phenomenology"

Visar resultat 1 - 5 av 572 uppsatser innehållade ordet phenomenology.

 1. 1. Rum för diskussion? - En etnologisk undersökning av digitala diskussioner om feminism

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Rebecka Johansson; [2020]
  Nyckelord :Feminism; Facebook; Online discussion; Orientation; Postfeminism; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The following paper examines discussions of feminism online and how participants orientate themselves in these. The specific case consists of a swedish separatist Facebook group for women and non-binary people. The group has over 100000 members and has a constant flow of activity where members interact with each other in different ways. LÄS MER

 2. 2. ”Det är lättare att tänka utanför boxen, när man redan är utanför boxen”. En fenomenologisk studie om transpersoners strategier till sexuell hälsa.

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Frida Björklund; [2020]
  Nyckelord :action research; cooping strategies; empowerment; phenomenology; sexual desire; sexual health; transgender;

  Sammanfattning : Denna studie har en fenomenologisk ingång och undersöker transpersoners förutsättningar, strategier och förhållningssätt för att uppnå sexuell hälsa, samt hur de använt dessa för att hantera könsinkongruens och könsdysfori, genom olika faser av social och medicinsk transition. Studien placerar sig inom aktionsforskning och undersöker handlingsstrategier i en grupp transpersoner som trivs med sin sexualitet. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars förväntningar på idrott och hälsa : En tolkande fenomenologisk studie av föräldrars upplevelse och betydelse av dagens ämne idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Patrik Frykling; Sofiän Norstad Habeish; [2020]
  Nyckelord :Phenomenology; parents experience; physical education and health; PEH; adult life; social benefit; curriculum; interpretive phenomenological analysis; IPA; fenomenologi; föräldrars upplevelse; idrott och hälsa; IDH; vuxenlivet; samhällsnytta; Lgr11; läroplan; tolkande fenomenologisk analys;

  Sammanfattning : Syfte  Syftet med vår studie är att undersöka föräldrars upplevelse av betydelsen av idrott och hälsa. Frågeställningar Hur upplever föräldrar till elever i svenska grundskolan syftet med idrott och hälsa? Vad beskriver föräldrar till elever i svenska grundskolan att de ska lära sig i idrott och hälsa?  Metod Studien har en kvalitativ ansats där vi intervjuade sex föräldrar till barn i grundskolan. LÄS MER

 4. 4. Discovery potential and characterisation of the parity properties of a new spin-0 boson at the LHC and HL-LHC.

  L3-uppsats, Uppsala universitet/Högenergifysik

  Författare :AN Di; [2020]
  Nyckelord :hierachy problem; beyond Standard Model physics; LHC phenomenology; HL-LHC;

  Sammanfattning : We investigated the discovery potential and possibilities of characterizing the parity of a new spin-0 boson at LHC and HL-LHC only using di-photon channel. Our results show that it is possible to have a 5σ discovery and characterize the parity at 2σ level for given combinations of couplings and masses. .. LÄS MER

 5. 5. Spontansång i förskolan : En fenomenologisk studie om pedagogers upplevelser och erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Ann-Cristin Spetz; Julia Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Essence; phenomenology; educators´ experiences; spontaneous singing; Essens; fenomenologi; pedagogers upplevelser och erfarenheter; spontansång;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to gain increased knowledge of educators´ experiences of spontaneous singing in preschool. The study is based on a phenomenological methodology. The survey was made based on a qualitative approach with semi-structured interviews as the method of collecting data. LÄS MER