Sökning: "phenomenology"

Visar resultat 16 - 20 av 553 uppsatser innehållade ordet phenomenology.

 1. 16. Förortssvenskan och att känna sig hemma: en studie om relationen mellan kroppar, språkande, rum och platser i Malmö Stad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Tove Mattisson; [2019]
  Nyckelord :Queer Phenomenology; Norms of Identity; Suburb Swedish; Materialisations; Malmo; Social Sciences;

  Sammanfattning : This essay is about individuals from Malmo who speaks suburb Swedish and the meaning of them feeling at home in their everyday life. It’s about the meaning of suburb Swedish in the process of how different norms of identity comes to matter and shape how bodies move through, expand in and inhabit different places in the Urban Geography of Malmo City. LÄS MER

 2. 17. Problematisk skolfrånvaro : en kvalitativ studie om elevers beskrivningar av orsaker till frånvaro

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Christina Arvidsson; Anette Karlsson; [2019]
  Nyckelord :schoolabsenteeism; phenomenology; skolfrånvaro; hemmasittare; fenomenologi;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ur ett elevperspektiv undersöka orsaker till att elever får en problematisk frånvaro och avser att fokusera på att belysa vilka faktorer i skolan som beskrivs orsaka denna. Studiens frågeställningar är: Vad beskriver elever med problematisk skolfrånvaro som orsaken till att de har hög frånvaro? samt Vilka skolrelaterade faktorer kan kopplas till elevernas beskrivningar? Den teoretiska ansats som används i studien är fenomenologi. LÄS MER

 3. 18. "För signalen blir ju att Mozart är viktigare än du!" : En fenomenologisk forskningsstudie om några stråklärares användande av kreativitet i undervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Viktoria Bro; [2019]
  Nyckelord :Own creation; creativity; phenomenology; music creation; interviews; Eget skapande; kreativitet; fenomenologi; musikskapande; intervjuer;

  Sammanfattning : In this study some string teachers have been interviewed on the topic of own creation and creativity. The purpose with the study was to examine some string teachers experiences in their own education on the topic of creative phases, but also how the teachers experience the students spirits in moments of own creation. LÄS MER

 4. 19. Är det bara en sångteknikalitet? : Hur sångpedagoger väljer sina termer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Martina Hed; [2019]
  Nyckelord :Vocal technique; register; experience; verbal description; phenomenology; qualitative interviews; Sångteknik; register; erfarenhet; verbal beskrivning; fenomenologi; kvalitativa intervjuer;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur några sångpedagoger erfar fenomenet sångteknik. Forskningsfrågorna handlar om hur sångpedagogerna verbaliserar sin syn på sångteknik, registertermer och metoder samt hur sångpedagogerna förhåller sig till forskning i området. LÄS MER

 5. 20. Rätt till autonomi? : Den äldre patientens autonomi på akutmottagningen utifrån sjuksköterskors levda erfarenheter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elin Ekestubbe Jernby; Annika Sevandersson Hansen; [2019]
  Nyckelord :Autonomy; emergency department; experience; interview; nurses; patient participation; phenomenology; reflective lifeworld research; Akutmottagning; autonomi; erfarenhet; fenomenologi; intervju; patientdelaktighet; reflekterande livsvärldsteori; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Äldre människor är en återkommande patientgrupp på akutmottagningen. Vid sjukdom har den äldre ofta nedsatt förmåga och är sårbar. Det finns då en risk att autonomin inte tillgodoses och att värdigheten kränks. LÄS MER