Sökning: "phenomenology"

Visar resultat 21 - 25 av 546 uppsatser innehållade ordet phenomenology.

 1. 21. Ett tveksamt kunskapskrav : En kvalitativ studie om lärares förmåga att uppfylla läroplanens krav på undervisning och bedömning av muntliga strategier i engelska.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Anna Walderot; [2019]
  Nyckelord :Strategies; oral communication; interaction; assessment; oral competence; teaching methods; second language learning; second language acquisition; Strategier; muntlig kommunikation; interaktion; bedömning; muntlig kompetens; undervisningsmetoder; andraspråksinlärning;

  Sammanfattning : Då strategier är vagt beskrivna i styrdokument och svåra att observera hos elever är studiens syfte att undersöka några lärares förmåga att uppfylla läroplanens krav när det gäller undervisning och bedömning av strategier i muntlig kommunikation i engelska och slutligen utifrån litteratur ge exempel på hur det kan konkretiseras i klassrummet. Genom kvalitativa metoder inom fenomenologin har observationer och intervjuer med tre lärare genomförts och analyserats. LÄS MER

 2. 22. Ur led är tiden : En fenomenologisk självstudie i övning av rubatospel på trumset

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Elias Hagersjö Sandqvist; [2019]
  Nyckelord :timing; transcription; rubato; drum set; self study; phenomenology; timing; transkription; rubato; trumset; självstudie; fenomenologi;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka timing som aspekt av och transkription i relation till musik i tempo rubato. I studien undersöks en fyra veckor lång instuderingsperiod där ett stycke musik i tempo rubato lärdes in med utgångspunkt i en ljudande förlaga. LÄS MER

 3. 23. Bevara Rörelse : en fenomenologisk studie av dans och arkiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Celine Orman; [2019]
  Nyckelord :ALM; Master’s thesis; archives; archival science; postmodern archive theory; phenomenology; intangible cultural heritage; dance; contemporary dance; dance archive; body as archive; ABM; masteruppsats; arkiv; arkivvetenskap; arkivteori; postmodern arkivteori; fenomenologi; Immateriellt kulturarv; dans; nutida dans; dansarkiv; kroppen som arkiv; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Dance as an art form is strongly connected to the experience of movement. Dance is also connected to the experience that occur in the relation between the audience and the performers on stage. Therefore, information is based on subjective impressions. LÄS MER

 4. 24. Beyond Vision: Eyeless Writing in Virginia Woolf's The Waves

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Marie-Helen Stahl; [2019]
  Nyckelord :Modernism; Virginia Woolf; Maurice Merleau-Ponty; phenomenology; vision; eyeless writing; anti-ocularcentrism; nonanthropocentrism; body;

  Sammanfattning : In the early 20thcentury, a “crisis of ocularcentrism” arose in philosophy, replacing the Cartesian epistemological notion of a disembodied mind inspecting the object-world from the outside with an ontological and phenomenological approach to vision and being, embedding humans corporeally in a world exceeding their perceptual horizon (Jay 94). In response, modernist artists abandoned realist and naturalist techniques, rejecting mimetic representation, and experimented with new artistic forms, trying to account for the new complexity of life. LÄS MER

 5. 25. Ett hål i känseln : Om språkupplevelsens fenomenologi i Ann Jäderlunds författarskap

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Osvald Wiklander; [2019]
  Nyckelord :Ann Jäderlund; phenomenology; cognitive poetics; affect theory; George Lakoff Mark Johnson; Maurice Merleau-Ponty; Gilles Deleuze Felix Guattari; Vimpelstaden; Som en gång varit äng; Blomman och människobenet; I en cylinder i vattnet av vattengråt; Vad hjälper det en människa om hon häller rent vatten över sig i alla sina dagar;

  Sammanfattning : This thesis aims to analyze and interpret a number of central works – Vimpelstaden (1985), Som en gång varit äng (1988), Blomman och människobenet (2003), I en cylinder i vattnet av vattengråt (2005) and Vad hjälper det en människa om hon häller rent vatten över sig i alla sina dagar (2009) – by the Swedish poet Ann Jäderlund (1955-) in the context of phenomenology and affect theory. The analysis consists of three chapters and proceeds chronologically with technical scrutinies of separate phases of Jäderlund’s œuvre – from the aphasic-like treatment of established phraseologies in Vimpelstaden and frozen expressions of the botanical discourse in Som en gång varit äng, to the uncanny focus on perceptual patterns as such in her later works. LÄS MER