Sökning: "phenomenology"

Visar resultat 6 - 10 av 553 uppsatser innehållade ordet phenomenology.

 1. 6. ''Ämnesintegrerade projekt är kul, men...'' : En studie om hur musiklärare erfar samarbete med andra ämneslärare i kulturskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Nina Granat; [2019]
  Nyckelord :Subject integration; project; including people; phenomenology; qualitative interviews; Ämnesintegrering; projekt; inkludering; fenomenologi; kvalitativa intervjuer;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få insikt i hur musiklärare i kulturskoal erfar ämnesintegrerade projekt samt hur inkluderingsarbete kan främjas av sådana projekt. För att kunna uppnå detta syfte utgår studien från följande forskningsfrågor: Vilka erfarenheter har musiklärare av ämnesintegrerade projekt i kulturskolan? Och i vilken utsträckning upplevs ämnesintegrerade projekt kunna påverka inkluderingsarbete i kulturskolan? Studiens kunskapsteoretiska utgångspunkt är interpretativism och den vetenskapsfilosofiska utgångspunkten fenomenologi. LÄS MER

 2. 7. The Rhythm of Expression : Merleau-Ponty's Phenomenology of Form

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Erik Lind; [2019]
  Nyckelord :Merleau-Ponty; form; Gestalt; rhythm; phenomenology; expression; perception; cinema; Maldiney;

  Sammanfattning : The intent of this essay is to shed light on the relevance and meaning of the concept of ”form” in Merleau-Ponty’s phenomenology. Drawing on his early texts as well as on the published notes of his first course held at the Collège de France, we argue that the notion of form essentially carries two meanings in the thought of the philosopher. LÄS MER

 3. 8. POESI (OCH LIVET I EN PARENTES) : EN GENUSVETENSKAPLIG STUDIE AV WOMEN OF COLOR-POETERS ERFARENHETER AV SKAPANDE OCH FRAMTRÄDANDE

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Agnese Noah; [2019]
  Nyckelord :poetry; spoken word; identity; experience; phenomenology; intersectionality; body; space; feelings; power; estradpoesi; poesi; identitet; erfarenhet; fenomenologi; intersektionalitet; kropp; rum; känslor; makt;

  Sammanfattning : Tre women of color-poeters utgångspunkter och hur de orienterar, upplever och erfar sitt poesiskapande och framträdande är i fokus för denna studie. Intervjustudien har utgått från ett (queer)fenomenologiskt och intersektionellt perspektiv både i intervju- och analysmetod där jag utifrån en vidare tematisk analysstruktur identifierat tre olika teman presenterade i varsitt avsnitt. LÄS MER

 4. 9. ”Nu fattar jag lite mer hur de verkligen hade det och varför det blev så hemskt.” : En kvalitativ studie om högstadieelevers uppfattningar av ämnet historia och om hur de ser på skönlitteratur och film i undervisningen som en väg mot ett ökat historiemedvetande.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Marielle Johansson; [2019]
  Nyckelord :Secondary school; history consiousness; novels; films; education; sociocultural perspective; phenomenology.; Grundskolan; historiemedvetande; skönlitteratur; film; undervisning; sociokulturellt perspektiv; fenomenologi.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute to an increased awareness of how students perceive the subject of history and how they approach the subject of increasing their awareness, through meeting historical characters in novels and film. I am seeking the answer to what opinions students have about studying history, what experiences they have of novels and film as a means to teaching the subject and how they look at material that give life to the thoughts and feelings of historical people, aiming to increase historical awareness. LÄS MER

 5. 10. Andas in, sjung ut! : En självstudie om andning och röstspänningar.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Felicia Eklöf; [2019]
  Nyckelord :breathing; support; voice tension; song; vocal technique; phenomenology; video logbook; andning; stöd; röstspänningar; sång; sångteknik; fenomenologi; videologgbok;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om en medveten sångandning kan eliminera mina röstspänningar. Syftet bärs upp av följande forskningsfråga: Kan fokusering på andning eliminera röstspänningar? Studien utgår från ett fenomenologiskt livsvärldsperspektiv där videologgbok används som dokumentationsmetod. LÄS MER