Sökning: "physical activity stress"

Visar resultat 1 - 5 av 183 uppsatser innehållade orden physical activity stress.

 1. 1. Effekter av fysisk aktivitet som prevention vid utbrändhet : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Matilda Stadigs; Lina Klang Tenggren; [2020]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Känslan av sammanhang; Prevention; Utbrändhet;

  Sammanfattning : Bakgrund Hälsa innebär att inneha ett fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte bara en frånvaro av sjukdom. Utbrändhet förekommer efter en lång period av stress och kan ses som ett första stadie till utmattningssyndrom. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet och dess påverkan på stress : En tvärsnittsstudie på högstadieungdomar

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Kristin Bastrup Frank; Elin Heving; [2020]
  Nyckelord :Stress; physical activity; gender differences; adolescents; Stress; fysisk aktivitet; könsskillnander; ungdomar; högstadie;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning: Syftet med studien är att undersöka om högre fysisk aktivitetsnivå kan minska effekten av stressrelaterad ohälsa hos ungdomar i klass 8. Syftet var också att se om det fanns några skillnader mellan könen i upplevd stress samt hur vanligt det är med pulshöjande fysisk aktivitet samt vardagsmotion bland tjejer och killar i klass 8. LÄS MER

 3. 3. Sömnsvårigheter, skärmtid, fysisk aktivitet och självupplevd stress - En enkätstudie gjord bland ungdomar på en gymnasieskola i södra Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Daniel Gustafsson Löfdahl; [2020]
  Nyckelord :Sleep; Perceived stress; Physical activity; Screen time; Science General;

  Sammanfattning : This survey study analyzes correlations between disturbances in sleep, screen time, physical activity and perceived stress among young people at a secondary school in the south of Sweden. Bivariate correlations, simple linear regressions and a multiple linear regression analysis were made to try to understand the relationship between the dependent variable of sleep disturbances measured with the “Insomnia severity Index” (ISI) and the independent variables which were the amount of screen time on mobile devices, screen time on computers, screen time in total, screen time in association with going to sleep, physical activity, as well as perceived stress measured with the “perceived stress scale” (PSS-10). LÄS MER

 4. 4. Samband mellan självrapporterad psykisk ohälsa och nivå av fysisk aktivitet hos unga kvinnor och män - En undersökning av 18-åriga gymnasieelever på naturvetenskapligt program :

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Hanna Boström; Alexander Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Physical activity; Mental health; Gender differences; School; Young adults; Physiotherapy.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av psykisk ohälsa så som depression, ångest och stress (DÅS) är vanligt förekommande bland unga vuxna, framförallt hos kvinnor. Evidensen för att fysisk aktivitet har en reducerande effekt på DÅS är stark. LÄS MER

 5. 5. Fysioterapeutstudenters självskattade fysiska aktivitetsnivå och upplevda stress : Samband mellan fysisk aktivitetsnivå och stress samt en jämförelse mellan kvinnliga och manliga studenter.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Lisa Senneryd; Madeleine Sundberg; [2020]
  Nyckelord :IPAQ-SF; Physiotherapy students; Physical activity; PSS-10; Stress;

  Sammanfattning : Bakgrund Det finns ett intresse i samhället för både fysisk aktivitet och stress. Fysisk aktivitet och stress har ett komplext samband och de inverkar ömsesidigt på varandra. Fysisk aktivitet innefattar alla rörelser med kroppen som förbrukar energi och stress är en obalans mellan resurser och belastning. LÄS MER