Sökning: "physical restraint"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden physical restraint.

 1. 1. Kvinnors upplevelser av obstetriskt våld under förlossningen : En studie inspirerad av netnografisk metod

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Frida Woxberg; Mona Sabha; [2024]
  Nyckelord :Maternity care; midwives; obstetric violence; women experiences; Barnmorskor; förlossningsvård; kvinnors upplevelser; obstetriskt våld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Obstetriskt våld inom förlossningsvården är ett dilemma både nationellt och internationellt som kan komma att påverka kvinnors syn på förlossningen negativt. Varje kvinna har självbestämmanderätt över sin kropp samt rätt till att vara delaktig i sin vård och få sina önskemål kring förlossningen i möjligaste mån uppfyllda. LÄS MER

 2. 2. Lagligen grundat tvång? Om användande av tvångsåtgärderna bältesläggning och fasthållning vid behandling mot barnets vilja

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elin Tornerefelt; [2023]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; offentlig rätt; medicinsk rätt; psykiatrisk tvångsvård; tvångsåtgärder; rättighetsinskränkningar; nödrätt; social adekvans; barnets bästa; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the compulsory psychiatric care of children, the coercive measures of belt restraint and physical restraint are used to administer treatment, such as medication and tube feeding, against the child's will. The coercive measures that may be used in these care settings are regulated by the Compulsory Psychiatric Care Act (LPT). LÄS MER

 3. 3. Med kärlek, tid och rätt bemötande kan framgång nås : Att hantera utmanande beteende med lågaffektivt bemötande ur ett personalperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Anna Gustafsson; Frida Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Challenging behaviour; low arousal approach; user; care staff and intellectual disabilities.; Utmanande beteende; lågaffektivt bemötande; brukare; vårdpersonal och intellektuell funktionsnedsättning.;

  Sammanfattning : The aim with this study was to examine how care staff in 9 § 9 p LSS residence with special services experienced and worked with challenging behaviour based on a low arousal approach. The study was conducted by qualitative research through semi-structured interviews in a bigger municipality in southern Sweden. LÄS MER

 4. 4. Att riskera kränka en annan människas värdighet : En litteraturöversikt om tvångsåtgärder inom psykiatrisk heldygnsvård ur sjuksköterskans perspektiv.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Holmberg; Nadja Engström; [2022]
  Nyckelord :nurse; coercion; coercive measures; nurse attitudes; forced measures; physical restraint;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykiatriska heldygnsvården ämnas att vila på samma värdegrund som övriga vården; en humanistisk människosyn med respekt och omtanke för den som vårdas. Patienten som vårdas inom psykiatrisk heldygnsvård har i samma utsträckning rätt till en god vård där hens självbestämmande och integritet respekteras. LÄS MER

 5. 5. Att förebygga trakasserier och glåpord i onlinespel

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Edward Asplund Sjunnesson; Agnes Shutrick; [2021]
  Nyckelord :Online disinhibition effect; onlinespel; näthat; anonymitet; chatt; avhämningsteori; elakartad avhämning; godartad avhämning; avhämningseffekt; ;

  Sammanfattning : Allt fler i världen spelar onlinespel, men i samma takt ökar även antalet spelare som utsätts för trakasserier online. Den reducerade återhållsamhet individer känner inför att yttra sig online jämfört med vid fysiskt samtal kallas för the Online disinhibition effect, översatt till avhämningseffekten. LÄS MER