Sökning: "physical self-perception"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden physical self-perception.

 1. 1. Kvinnliga gymnasieelevers fysiska självuppfattning : och hur det påverkar dem i ämnet idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Natalie Olinder; [2020]
  Nyckelord :Education; physical education; physical self-perception; self-esteem; self-perception.; Fysisk självuppfattning; idrott och hälsa; självkänsla; självuppfattning; undervisning.;

  Sammanfattning : I tidigare forskning går det att läsa att individers fysisk självuppfattning kan påverka deras beteende, attityder, upplevelser och känslor i förhållande till kroppen. Den fysiska självuppfattningen kan variera beroende på vilken situation personen befinner sig i. LÄS MER

 2. 2. När livet förändras : Kvinnors upplevelse av cytostatikabehandlingen i samband med bröstcancer En litteraturöversikt

  M1-uppsats,

  Författare :Carin Oraha; [2019]
  Nyckelord :Women; breast cancer; experience; chemotherapy; qualitative; Kvinnor; bröstcancer; upplevelse; cytostatikabehandling; kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor över hela världen. I en del av bröstcancerdiagnosen är cytostatikabehandlingen den enda behandlingen som ges i syfte av att bota, lindra symtom eller att förlänga överlevnadstid. LÄS MER

 3. 3. Granskning av tränares kunskap & beteende i styrketräning för fotbollsspelande ungdomar i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Filip Cibor; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie var att genom systematiska observationer och kvalitativa intervjuer synliggöra användbarheten av kunskap om styrketräning, samla kunskap om beteende hos fotbollstränare eller fystränare i fotbollsklubbar och synliggöra hur dessa implementeras i praktiken för pojkar och flickor i åldern 16–20. Studiens frågeställningar var: (1) hur stämmer en tränares uppfattning om dennes kunskap överens med dennes agerande i en praktisk situation? (2) hur upplever tränaren att styrketräning kan bidra till utveckling av ungdomars fysiska kvalitéer och hälsa? (3) hur kan skillnader eller likheter i agerande/beteende mellan olika tränare förklaras? Metod: Metoder som användes för att samla in empiri i denna studie var genom observationer och intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av familjecentrerad vård hos föräldrar till barn med cancer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofia Kivijärvi; Lydia Lundberg; [2018]
  Nyckelord :family-centered care; childhood cancer; experience; quality of life; parents; familjecentrerad vård; barncancer; upplevelse; livskvalitet; föräldrar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdnadshavare till barn med cancer står inför stora påfrestningar och förmågan att hantera dessa är till stor del beroende av vårdpersonalens arbets- och förhållningssätt. Familjecentrerad omvårdnad är ett tillvägagångssätt där både patienten och familjen står i centrum. LÄS MER

 5. 5. The association of socio-economic determinants, dietary intake, self-perception and weight control behaviours with childhood overweight and obesity : A secondary analysis of the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014 among children age 2-19 in the United States

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH)

  Författare :Lisa Umlauff; [2017]
  Nyckelord :Overweight; Obesity; Child health; NHANES; United States;

  Sammanfattning : Background: Risk factors for childhood obesity include unhealthy diet, physical inactivity and lack of knowledge about nutrition and health. The purpose of this study was to investigate the potential associations between socio-economic determinants, dietary intake, self-perception, weight control behaviours and childhood overweight and obesity. LÄS MER