Sökning: "piano teaching"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden piano teaching.

 1. 1. Pianoundervisning - grupp eller enskilt? : Hur pianopedagoger förändrar sina didaktiska val beroende på undervisningsform

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Sanna Forsgren; [2019]
  Nyckelord :piano; pedagogy; didactics; methodology; piano teaching; group education; individual teaching; piano; pedagogik; didaktik; metodik; pianoundervisning; gruppundervisning; enskild undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie bygger på en jämförelse mellan hur pianopedagoger förändrar sina didaktiska val beroende på undervisningsform, i detta fall enskild undervisning eller gruppundervisning. Tre pianopedagoger har intervjuats och sex observationer har genomförts. LÄS MER

 2. 2. Digitala Verktyg i pianoundervisning - Ett positivt komplement till en modern pianometodik?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Derry Davey; [2018]
  Nyckelord :digital; förhållningssätt; pianometodik; pianoundervisning; verktyg; musikpedagogik; utbildningsvetenskap; approach; piano education; piano methodology; tools; music education; social science; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på hur en pianopedagog kan berika eller använda sig av digitala verktyg inom ramen för att främja sin pedagogiska vision i pianoundervisning. Forskningsmetoden är en kvalitativ forskningsintervju där urvalet av informanter är fyra pianopedagoger verksamma på svenska musikgymnasieskolor med genreinriktningar inom jazz, blues, rock och pop. LÄS MER

 3. 3. Puls, takt och rytm i pianoundervisning : En enkätstudie om pianolärares metoder för att arbeta med rytmiska aspekter i sin undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Johanna Persson; [2018]
  Nyckelord :Pulse; meter; rhythm; survey; piano; teaching; Puls; takt; rytm; enkät; piano; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka pianolärares arbetssätt beträffande puls, takt och rytm i sin undervisning samt att undersöka eventuella samband mellan dessa arbetssätt, lärarens genrebakgrund och undervisningens sociala organiseringsform. Den litteratur som presenteras i områdesorienteringen inkluderar förslag på arbetssätt som kan användas i instrumentalundervisning för att arbeta med dessa aspekter. LÄS MER

 4. 4. Extra anpassningar i musikundervisningen. Utvärdering av ett digitalt undervisningsmaterial

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Marie Rosenqvist; [2017]
  Nyckelord :extra adjustments; Musikpedagogik Digital music lessons; Utbildningsvetenskap; Extra anpassning; kvalitativ undersökning; digitala musiklektioner; qualitative methods; Educational Science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur ett digitalt undervisningsmaterial i skolämnet musik kan fungera för elever som är i behov av extra anpassningar (stödinsatser). Tre metoder har använts för att få en djupare förståelse av elevernas åsikter om det digitala materialet och undervisningsformen. LÄS MER

 5. 5. Kreativt skapande i pianoundervisning : En kvalitativ undersökning av hur pianolärare på kulturskolan använder kreativt skapande i sin undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Annie Persson; [2016]
  Nyckelord :Creativity; instrumental tuition; school of culture and music; piano teaching; qualitative interviews; sociocultural perspective.; Kreativitet; instrumentalundervisning; musik- och kulturskolan; pianoundervisning; kvalitativa intervjuer; sociokulturellt perspektiv.;

  Sammanfattning : Syftet i denna studie är att utifrån ett sociokulturellt perspektiv utforska pianolärares syn på kreativt skapande inom pianoundervisning. Detta görs med forskningsfrågorna: Hur ser pianolärare på kreativt skapande i pianoundervisning? Hur beskriver de att de arbetar med kreativt skapande i sin undervisning? Vilka förutsättningar anser de behövs för att kunna arbeta med kreativt skapande i pianoundervisning? Studien är kvalitativ och ett sociokulturellt perspektiv används som teoretisk utgångspunkt. LÄS MER