Sökning: "piecework wages"

Hittade 1 uppsats innehållade orden piecework wages.

  1. 1. Driver ackordssystemet produktivitet i byggproduktion? : En studie av byggentreprenörers uppfattning

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

    Författare :Omar Azzam; [2021]
    Nyckelord :Productivity; piecework wages; the piecework system; commitment; construction management. efficiency; Produktivitet; ackordslön; ackordssystemet; engagemang; byggproduktion; effektivitet;

    Sammanfattning : För att få en kontinuerlig tillväxt inom samhället är en väg framåt att säkerställa en ökad effektivitet och produktivitet, detta gäller även för bygg- och anläggningsbranschen. Det finns rapporter som visar på att produktiviteten inom byggsektorn i princip stått stilla sedan 80 år tillbaka. LÄS MER