Sökning: "pierre bourdieu ekonomiskt kapital"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden pierre bourdieu ekonomiskt kapital.

 1. 1. Hur jämlik är ridsporten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Alexandra Wigren; [2020]
  Nyckelord :Ridsport; Bourdieu; kapital; kapitalsammansättning; familj; Social Sciences;

  Sammanfattning : Forskning tyder på att de som är aktiva på ridsportens fält har möjlighet att förvärva förmågor som till exempel ansvarstagande och handlingskraft. För att detta ska kunna ske krävs tillgång till fältet. LÄS MER

 2. 2. Maktens manifestation : En etnografisk studie av vetenskap som arbete på Karolinska Institutet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Agnes Hällebrand; Louise Andersson; [2019]
  Nyckelord :Karolinska Institutet KI ; Actor-Network Theory ANT ; Bourdieu; Makt;

  Sammanfattning : Karolinska Institutet (KI) är en kunskapsintensiv organisation som bedriver världsledande medicinsk forskning. Här blir frågor kring ägande och makt centrala då produktion av vetenskap är en bransch där det finns mycket prestige och ekonomiskt kapital att vinna. LÄS MER

 3. 3. ¨Uppväxten har ju format mig till den jag är, den är som ett osynligt litet väsen man alltid bär med sig¨

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Anna Therése Frid; [2019]
  Nyckelord :social förflyttning; kapital; habitus; samhörighet; identifikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om känslan av samhörighet och identifikation till nuvarande miljö samt uppväxtmiljö hos fem kvinnor som genomgått en social förflyttning. Redogörelsen för förflyttningen tar sin början i intervjupersonernas uppväxt med dess habitus och med hjälp av Pierre Bourdieus (1994) kapitalteori, ekonomiskt-, kulturellt-, symboliskt- och socialt kapital diskuteras den sociala förflyttningen. LÄS MER

 4. 4. Spelets regler – om betydelsen av ekonomiskt och kulturellt kapital inom den svenska civilprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Edith Karlsson Heppich; [2018]
  Nyckelord :Civilprocessrätt; civil procedure; civilrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Dispositionsprincipen är en av de grundläggande principerna inom den svenska civilprocessen. Principen stadgas i 17 kap. LÄS MER

 5. 5. Vad hände med musikbranschen? : En studie om musikbranschens utveckling i och med digitaliseringen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Tommy Gabrielsson; Kristina Ney; [2017]
  Nyckelord :Bourdieu; music industry; cultural capital; economic capital; culture economy; file sharing; Bourdieu; musikbranschen; kulturellt kapital; ekonomiskt kapital; kulturekonomi; fildelning;

  Sammanfattning : Under början av 2000-talet stod musikbranschen inför några svåra år när fildelning blev allt vanligare och försäljningen av CD-skivor sjönk kraftigt. Denna uppsats undersöker vad som hände med musikbranschen efter denna kris och hur musikbranschen som fält ser ut idag. LÄS MER