Sökning: "pilotintervju"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet pilotintervju.

 1. 1. Idrott : En jämförelse mellan olika socioekonomiska grupper

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Zakarias Mahfoud; [2021]
  Nyckelord :Idrott; socioekonomi;

  Sammanfattning : Syfte  Syftet med denna studie är att undersöka ungdomars förhållningssätt till föreningsidrott utifrån deras socioekonomiska position. Frågeställningarna är följande: - På vilket/vilka sätt har individers socioekonomiska position en påverkan på valet av idrott på fritiden?  - Hur påverkar individernas sociokulturella bakgrund deras syn på olika idrotter? Metod Denna studie genomfördes genom att intervjua sex olika ungdomar från två områden i Stockholm som anses ha socioekonomiska skillnader. LÄS MER

 2. 2. Förmågor och egenskaper vid selektering av 10-12 åringar inom fotbollen : en intervjustudie med högt rankade akademier i Sverige

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Alfred Cöster; Thom Ollig; [2021]
  Nyckelord :tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien var att undersöka hur olika akademiklubbar med hög rankning reflekterar runt sin selektering av unga (10-12 år) fotbollsspelande pojkar, och om det finns specifika färdigheter som tekniska, taktiska, fysiska eller mentala som är mer prioriterade än andra.   Frågeställningar · Utifrån vilka förmågor och/eller egenskaper selekteras fotbollsspelande pojkar i åldern 10-12 år i svenska licenserade akademier? · Hur ser selektionsprocessen i licenserade akademier ut för att identifiera spelare som besitter specifika förmågor eller egenskaper? · Utgår licenserade akademier från någon mall för att systematisera deras selektionsprocess?  Metod Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativt semistrukturerad intervjumetod. LÄS MER

 3. 3. Erfarenheter och upplevelser av Multimodal rehabilitering hos personer med utmattningssyndrom

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Levent Sel; [2021]
  Nyckelord :Multimodala rehabilitering; Utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : Sjukskrivningstiden har ökat dramatiskt sedan 1990 talet, utmattningssyndrom kan vara en orsak till detta. Den behandling som oftast rekommenderas är multimodal rehabilitering för utmattningssyndrom. Studier visar dock att rehabiliteringen inte verkar minska sjukskrivningstiden. LÄS MER

 4. 4. Friluftsliv till alla : En intervjustudie om idrottslärares uppfattning av friluftslivsundervisning på gymnasieskolan

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Jennifer Bohlström; [2021]
  Nyckelord :Idrott och hälsa;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Denna uppsats är baserad på tidigare forskning inom fältet friluftsliv och syftet är att undersöka hur yrkesverksamma lärare i ämnet idrott och hälsa ser på begreppet friluftsliv, hur de ser på friluftsliv och hälsa samt vad de tycker om ämnesövergripande friluftslivsundervisning. Frågeställningarna lyder: - Vad är friluftsliv för en lärare i idrott och hälsa? - Hur ser lärare i idrott och hälsa på relationen mellan friluftsliv och elevernas hälsa och välbefinnande? - Kan friluftsliv fungera ämnesövergripande? Metod Uppsatsen är en intervjustudie med en kvalitativ ansats för att svara på syfte och frågeställning. LÄS MER

 5. 5. Inkludering av elever med autism - Vilka utmaningar möter lärare i undervisningen?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ewa Arvidsson; Annika Björkhede Ekroth; [2020-01-16]
  Nyckelord :Autism; Elevhälsa; Inkludering; Kommunikation; Kompetensutveckling; Organisation; Relation;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilken kompetens och vilket stöd undervisande lärare anser sig i behov av för att undervisa elever med autism som är inkluderade i grundskoleklasser. Vilka utmaningar ser lärare i undervisningen? Vilken kompetens uttrycker lärare behov av? Vilket stöd av elevhälsans olika kompetenser och funktioner efterfrågar de?TeoriStudiens teoretiska ram utgörs av ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER