Sökning: "pilotundersökning kvalitativ"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden pilotundersökning kvalitativ.

 1. 1. Jag upplever honom mer som en, vad ska jag säga? En skugga : En kvalitativ pilotundersökning om tron på Jesus hos ungdomsledare i Svenska kyrkan 

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Patrik Jauring; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine Christian youth belief, more precisely of those that are active in the Church of Sweden. More specifically, how youth leaders in the Church of Sweden view Jesus, who he was for them and how he was represented in their lives. To conduct the study qualitative semi-structured interviews were used. LÄS MER

 2. 2. ”Lite ska man ju tåla” : En observationsstudie om män och offerskap

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen

  Författare :Jenny Nyberg; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med den aktuella pilotundersökning var att få en djupare förståelse för mäns syn på offerskap genom att studera hur män framställer sig själva som offer för våld och om detta kan förklaras utifrån brottsofferteorier. För att studera detta har jag formulerat följande frågeställning: Hur framställer sig män som blivit utsatta för misshandel som offer i rätten? För att besvara frågeställningen valde jag att använda mig av en kvalitativ metod som bygger på observationer och detta grundar sig i en hos mig konstruktivistisk syn på hur kunskap produceras. LÄS MER

 3. 3. Infärgningens nyanser : Tolkningar av infärgning vid kärn- och karaktärsämnen på gymnasiet ur ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information; Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Christer Wikström Bennulf; Lars Larsson; [2008]
  Nyckelord :Infärgning; Samarbete; Planering; Organisation;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka de möjligheter respektive svårigheter sex behöriga karaktärs- och kärnämneslärare på en gymnasieskola upplever med infärgning i undervisningen.Studien är kvalitativ och inleddes med en pilotundersökning och följdes därefter av sex intervjuer med gymnasielärare som alla har erfarenheter av yrkes- och studieförberedande program. LÄS MER