Sökning: "pimpsten"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet pimpsten.

 1. 1. Växtsubstrat för en hållbar stad

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elias Gabrielsson; Victor Stål; [2020]
  Nyckelord :växtsubstrat; pimpsten; biokol; växtbädd; skelettjord; kompaktering; vattenhållande förmåga;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka två befintliga växtsubstratsystem som används för perenner och lignoser i urbana miljöer. Detta görs i syfte med att städerna utvecklas och förtätas i en allt snabbare takt. Förtätade städer kräver fler nya och innovativa gröna lösningar för att uppnå kvalitativa resultat. LÄS MER

 2. 2. Reningsgrad och optimering av rotzonsanläggningar för enskilda avlopp

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Signe Noresson; [2016]
  Nyckelord :enskildt avlopp; Rotzonsanläggning; avloppsvatten; Aquatron; vattenrening; avloppsteknik; environmental engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Två horisontella våtmarksfilter (rotzonsanläggningar) i Anderslöv och Häglinge undersöktes med avseende på deras förmåga att rena BOD7, tot-N och tot-P från avloppsvatten från två enskilda avlopp. Båda rotzonsanläggningarna föregicks av andra avloppsreningskonstruktioner i avloppsanläggningarna, i Anderslöv av en trekammarbrunn och markbädd och i Häglinge av en Aquatron® med urinseparering, Aquatron® fosforfälla och en slamavskiljare. LÄS MER

 3. 3. Är gräset grönare på andra sidan? : en studie kring naturgräsplaner i fotbollsarenor

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Robin Kalenius; [2015]
  Nyckelord :fotboll; turf; Poa pratensis; Lolium perenne; rotelongering; etylen; gibberellin; vinterhärdighet; Swedbank Stadion; pimpsten;

  Sammanfattning : De stora fotbollsligorna i Europa spelar höst till vår, medan vi i Sverige spelar vår till höst. Då vi i Sverige kan se problematik med låg täckningsgrad och slitna gräsmattor under vår säsong, vad händer om vi skulle spela mellan höst till vår? UEFA ställer krav på att fotbollsplanen skall vara spelbar för alla matcher under säsongen. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av infiltrationskapaciteten hos substrat för regnbäddar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Anders Forsare; [2015]
  Nyckelord :rain garden; regnbädd; stormwater; dagvattenhantering; bioswale; swales;

  Sammanfattning : Regnbäddar, eller Rain Gardens, är växtbäddar som både fördröjer och renar dagvatten och är ett sätt att efterlikna naturens eget sätt att rena vatten. Regnbäddar kan finnas i gatumiljö och samsas med fordon och trottoarer. Det kan även vara en vacker detalj i en villaträdgård. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av vattenhållande lager för vegetationens möjlighet att klara torka på bjälklag : en studie av stenull, pimpsten och växtjord

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Andrea Hultquist Jackelén; [2014]
  Nyckelord :stenull; pimpsten; bjälklagsplanteringar; vattenhållande lager; torka; torkstress; vitalitet;

  Sammanfattning : I våra städer pågår det en ständig förtätning. Fler människor flyttar in i städerna och fler funktioner ska få plats på den begränsade och dyrbara mark som finns tillgänglig. Många hävdar att en förtätning är nödvändig för att städerna ska utvecklas i en positiv riktning. En förtätning innebär bl. LÄS MER