Sökning: "place brand"

Visar resultat 1 - 5 av 419 uppsatser innehållade orden place brand.

 1. 1. Norrlandsboomen – en kvalitativ studie om platsmarknadsföring för att attrahera nya invånare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Ivarsson Simon; Julia Karlernäs; [2024]
  Nyckelord :place marketing; place brand; ARA-model; new industrialization; skill shortage; platsmarknadsföring; platsvarumärke; ARA-modell; nyindustrialisering; kompetensbrist;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Norrlandsboomen - en kvalitativ studie om platsmarknadsföring för att attrahera nya invånare. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Julia Karlernäs och Simon Ivarsson Handledare: Katarina Arbin Datum: 2024 -januari Syfte: Denna uppsats syftar till att beskriva hur arbetet med platsmarknadsföring sker i samverkan mellan olika aktörer för att attrahera nya invånare till en ny geografisk plats Metod: Studien har använt sig av en kvalitativ metod med en abduktiv forskningsansats och grundar sig i insamlad empirisk data från sex intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Viral Attraction: Incongruency in Job Adverts on Social Media

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Sofia Zetterberg; Joel Söderholm; [2024]
  Nyckelord :Viral Marketing; Incongruency; Employer Attractiveness; Social Media; Students;

  Sammanfattning : Organizations are facing increasing challenges when it comes to securing talent. Harsh competition and a young generation more inclined to bargain means more activities to stand out and become an attractive employer. LÄS MER

 3. 3. Bränder i Elektrifierade Truckar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Cecilia Östholm; [2024]
  Nyckelord :Litium-jon batteri bränder; Elektrifierade truckar; Förebyggande åtgärder; Åtgärder under brand; Litteraturstudie; Intervjustudie.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to quantify the consequences of a fire in Kalmar Globals Heavy Electric Forklifts and Electric Reachstackers as well as what actions can be taken to reduce the effects of an ongoing fire and what preventing measures can be made by Kalmar Globals customers to create a safe environment and reduce the probability of a fire breaking out. This thesis builds on information gathered during a literature study and a complementary interview study. LÄS MER

 4. 4. Creating the world's most sustainable and attractive travel destination. A content analysis of sustainable place brand identities in Southern Sweden

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Douglas Berglund; Katherine Driscoll; [2023-11-22]
  Nyckelord :place brand identity; place branding; sustainability; content analysis;

  Sammanfattning : This study examines how the place brand identities of seven Destination Management Organisations (DMOs) in southern Sweden guide their sustainable tourism communication. With the importance of sustainability becoming clear, interest in sustainable place branding is growing rapidly in scholarly and professional contexts. LÄS MER

 5. 5. A comparative study: How are European fast-fashion and high-end fashion brands adapting their marketing strategy for the Japanese market?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Hansson; Tobias Stenström; [2023-06-28]
  Nyckelord :: luxury fashion; budget fashion; Japanese fashion; marketing mix; Japanese culture; consumer behavior;

  Sammanfattning : The study investigated how European fashion brands adapt their marketing strategies to the Japanese market. The culture in Japan differs from Europe, in which advertisements, commercials and other promotional tools risk getting misinterpreted or perceived as offensive. LÄS MER