Sökning: "place pedagogy"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden place pedagogy.

 1. 1. Modellbaserad undervisning i friluftsliv : En pilotinterventionsstudie om hur en platspedagogik möliggör lärande för elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Chris Grönstedt; André Viksell; [2019]
  Nyckelord :outdoor education; pedagogy; landfullness; place pedagogy; place responsive; place based; instructional model; friluftsliv; pedagogik; skola; platsbaserad; platspedagogik; platsresponsiv; modellbaserat lärande;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att genomföra och undersö̈ka modellbaserad undervisning inom friluftsliv med fokus på platspedagogiken och få svar på frågeställningarna: ●  Vilka upplevelser har eleverna av den platspedagogiska undervisningsmodellen? ●  Vad för lärandeerfarenheter skaffar sig eleverna av den platspedagogiska undervisningsmodellen? Metod I studien har en kvalitativ ansats tillämpats för att söka svar på frågeställningarna. Mer specifikt har en pilotinterventionsstudie på två lektioner med efterföljande kvalitativa intervjuer genomförts med 22 stycken elever i en skolklass i årskurs 6 belägen i södra Norrland. LÄS MER

 2. 2. Det tillhör att bli osams : En intervjustudie om hur fritidshemmet bidrar till att utbilda demokratiska medborgare

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Line Isaksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka  hur lärare i fritidshem beskriver sitt uppdrag att utbilda demokratiska medborgare. Denna studie vilar på en kvalitativ forskningsstrategi. Tre olika forkusgruppintervjuer är genomförda med lärare i fritidshem på tre olika skolor. LÄS MER

 3. 3. Kan värdegrundsarbetet kommuniceras likvärdigt med kunskapskraven? : En vetenskaplig essä om sökandet efter en pedagogisk blick på utbildning som värdesätter människor som komplexa varelser och inte bara vissa mätbara delar av oss.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Niklas Soukka; [2019]
  Nyckelord :Basic values work; knowledge requirements; pedagogy of interruption; interculturality; intersectionality; majority culture; subjectification; qualification; socialization; uniqueness; action; self-esteem; learnification; Värdegrundsarbete; kunskapskrav; avbrottets pedagogik; interkulturalitet; intersektionalitet; majoritetskultur; subjektifiering; kvalificering; socialisation; unikhet; handlande; självkänsla; lärifiering;

  Sammanfattning : In my essay, I will explore how, as a primary teacher in a leisure home, I may try to communicate the value base we are to convey equal to the central content. It is in the sign of measurability that the school is now in the approach we applied to the students, that they have also begun to apply to themselves and their fellow human beings. LÄS MER

 4. 4. Naturen och staden : En vetenskaplig essä om utomhusmiljö som lärmiljö i förskolan, med ett utomhuspedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sverker Lindeberg; [2019]
  Nyckelord :Outdoor pedagogy; the nature; the city; perspective; outdoor environment; learning environment; preschool; the importance of the place; norms; practical knowledge; Utomhuspedagogik; naturen; staden; perspektiv; utomhusmiljö; lärmiljö; förskola; platsens betydelse; normer; praktisk kunskap;

  Sammanfattning : I denna vetenskaplig essä reflekterar jag med ett utomhuspedagogiskt perspektiv om utomhusmiljöers betydelse som lärmiljöer i förskolan. Jag skriver min essä med en hermeneutisk ansats, som är tolkande och reflekterande av sin natur. LÄS MER

 5. 5. Mottagandet av nyanlända elever : En intervjustudie om inkludering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Razija Muratovic; [2019]
  Nyckelord :organization at school; pedagogy models; newly arrived students; newly arrived refugees; a school for all learning; inclusion; exclusion; special adaptation and Bourdieu.;

  Sammanfattning : Reception of newly arrived students - an interview study on inclusionThe increased number of newly arrived pupils put the Swedish school under pressure. Previous research shows various organizational models and highlights the difficulty with inclusion. LÄS MER