Sökning: "planering av aktivitet förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden planering av aktivitet förskolan.

 1. 1. Samling i förskolan. Givande undervisningstillfälle eller oreflekterad tradition?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Hanna Eriksson; Sandra Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Förskola; samling; undervisning; förskollärare; rutin; didaktik;

  Sammanfattning : Samling i förskolan är en vanligt förekommande aktivitet medan undervisningsbegreppet är nytt och tidigare ansetts tillhöra skolans värld. Det finns en kunskapslucka i forskning och litteratur kring samlingens relation till undervisning. LÄS MER

 2. 2. Rörelse och fysisk aktivitet i förskolans utemiljö under det svenska vinterhalvåret : En kvalitativ studie av svenska förskollärares upplevda förutsättningar för genomförande av rörelse och fysisk aktivitet utomhus på förskolan under vintern

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Malin Larsson; [2020]
  Nyckelord :preschool; pedagogy; qualitative study; movement; physical activity; outdoors; environment; circumstances; challenges; winter; winter months; förskollärare; kvalitativ studie; förskola; pedagogik; rörelse; fysisk aktivitet; utomhus; utemiljö; förutsättningar; utmaningar; vinter; vinterhalvår;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en uppfattning om de förutsättningar som svenska förskollärare kan möta i samband med rörelse och fysisk aktivitet utomhus under vinterhalvåret. Studien utfördes genom kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma förskollärare. LÄS MER

 3. 3. Naturvetenskap och estetiska lärprocesser : En studie om hur naturvetenskap och estetiska lärprocesser integreras i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Jennie Carl; [2020]
  Nyckelord :Estetiska lärprocesser; Förskola; Förskollärare; Lärandeobjekt; Naturvetenskap;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om hur förskollärare planerar och genomför undervisning där estetiska lärprocesser integreras med naturvetenskap. Utifrån syftet har tre forskningsfrågor skapats för att ta reda på förskollärarnas avsikter med en aktivitet där de ska integrera de två ämnena, hur de iscensätter undervisningen samt vilka reflektioner förskollärarna ger uttryck för efter undervisningssituationen. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet i förskolan : En kvalitativ intervjustudie om förskolepedagogers arbete med fysisk aktivitet i  förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Johansson; Linnéa Johansson; [2020]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; förskola; förskolepedagoger; kvalitativ; intervju; planering; roll; hinder; pragmatismen;

  Sammanfattning : Enligt Lpfö 18 ska barn i förskolan få möjlighet till fysisk aktivitet (Skolverket, 2018). Någon närmare definition av vad fysisk aktivitet är ges emellertid inte. LÄS MER

 5. 5. Barn i rörelse eller fysiskt aktiva barn? : En kvalitativ studie om förskollärares perspektiv på planerad fysisk aktivitet i förskolan

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emelie Heinhagen; Nina Hagmarker; [2020]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; förskollärares förhållningssätt; förskola; den pedagogiska miljöns betydelse;

  Sammanfattning : Den här studien avser att bidra med kunskap om hur förskollärare uppfattar planerad fysisk aktivitet i förskolan för barn i åldrarna 3–5 år. Frågeställningarna berör hur förskollärare beskriver att de planerar för fysiska aktiviteter i förskolan samt vilka pedagogiska möjligheter och utmaningar förskollärarna beskriver att de upplever med arbetet kring planerad fysisk aktivitet. LÄS MER