Sökning: "planering av aktivitet förskolan"

Visar resultat 16 - 20 av 27 uppsatser innehållade orden planering av aktivitet förskolan.

 1. 16. Samlingar och planering i förskolan : En webbenkätundersökning med pedagoger

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Sara Räihä; Malin Sundell; [2018]
  Nyckelord :Didaktik; Förskola; Pedagoger; Planering; Samling;

  Sammanfattning : Samlingar är en vanligt förekommande aktivitet och har länge varit ett dagligt inslag i förskolornas verksamheter. Alla förskolor planerar verksamheten och de aktiviteter som ingår i den. LÄS MER

 2. 17. Förskollärares arbete med fysisk aktivitet i ljuset av Lpfö 18 : En studie om vilka ramar som påverkar barnens möjlighet till fysisk aktivitet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Fanny Nilsson; Rebecca Hoff; [2018]
  Nyckelord :Focus group interviews; Frame factor theory; Motion joy; Physical activity; Preschool teachers; Teaching; Fokusgruppsintervjuer; Fysisk aktivitet; Förskollärare; Ramfaktorteori; Rörelseglädje; Undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att öka kunskapen kring hur förskollärare tolkar och resonerar kring fysisk aktivitet i relation till begreppet undervisning i den reviderade läroplanen Lpfö 18. I vår undersökning valde vi fokusgruppsintervjuer som kvalitativ intervjumetod. LÄS MER

 3. 18. Rörelselek i förskolan : En kvalitativ studie om hur pedagogerna anser att de arbetar med att få till rörelselek hos barngruppen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Mariel Westman; [2016]
  Nyckelord :Förhållningssätt; anpassning; professionalitet; integrering; rörelselek;

  Sammanfattning : Studien handlar om och hur pedagogerna anser att de arbetar med att få till rörelse i förskolan. Den teoretiska delen i studien synliggör en koppling mellan humanistiskt-, sociokulturellt-, samt biologiskt perspektiv, där bemötandet och interaktionen mellan barn och vuxna visar sig ha en betydande roll. LÄS MER

 4. 19. Några ensamstående mödrars upplevelse av aktivitetsbalans i vardagen - En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Lotta Ottosson; Madeleine Persson; [2015]
  Nyckelord :aktivitet; aktivitets vetenskap; arbetsterapi; balans i vardagen; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Ensamstående mödrar upplever högre psykisk ohälsa, högre finansiell stress samt mindre livstillfredställelse och lycka i livet än mödrar i parförhållande. Ensamstående mödrar kan uppleva svårigheter med att kombinera familjerollen med arbetsrollen, exempelvis kan det vara att bli sen till hämtning på förskolan då arbetet dragit över tiden, detta kan minska känsla av livstillfredställelse och välbefinnande. LÄS MER

 5. 20. Barns delaktighet i samlingen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Annika Danielsson; Louise Åkesson; [2015]
  Nyckelord :Samling; Delaktighet; Barn perspektiv; Barnsperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta reda på vad pedagoger och barnen anser om samlingarna i förskolan samt om barn är delaktiga när det kommer till samlingarnas innehåll och planering. Studien har utgått från följande frågeställningar: Vilka föreställningar har pedagogerna om hur de gör barnen delaktiga i samlingarna? Hur uppfattar barnen samlingarna och sin delaktighet i samlingen? Vilka exempel på hur barnen görs delaktiga syns i observationerna? I litteraturgenomgången tar vi upp olika forskares och teoretikers syn på barnperspektiv, barns perspektiv och delaktighet som är relevant för vår studie. LÄS MER