Sökning: "planering av aktivitet förskolan"

Visar resultat 6 - 10 av 27 uppsatser innehållade orden planering av aktivitet förskolan.

 1. 6. Att främja goda fysiska aktivitetsvanor inom förskolan : En kvalitativ studie om pedagogernas upplevelser och förutsättningar kring att främja fysisk aktivitet hos förskolebarn

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Pernilla Wannäs; [2021]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; förskola; kvalitativ studiedesign; sociokulturellt perspektiv; stödjande miljö;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle som främjar ett mer stillasittande levnadssätt vilket bidrar till ökad risk för såväl fysisk som psykisk ohälsa bland befolkningen och framtida generationer. Syftet med föreliggande studie är att undersöka förskolepedagogernas upplevelser, förhållningssätt och förutsättningar vad gäller att planera den dagliga verksamheten med syfte att främja den fysiska aktiviteten hos förskolebarnen. LÄS MER

 2. 7. Förskolans inomhusmiljö - en plats för fysisk aktivitet? : En kvalitativ studie om möjligheterna kring fysisk aktivitet i förskolans inomhusmiljö.

  M1-uppsats,

  Författare :Maria Ahlin; Evelina Jansson; [2021]
  Nyckelord :: Activity; children; inactive; indoor activity; movement; physical activity; planning; possibilities; preschool; responsibility; role.; Aktivitet; ansvar; barn; fysisk aktivitet; förskolan; inaktivitet; inomhusaktiviteter; möjligheter; planering; roll; spontan; rörelse.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare förhåller sig till fysisk aktivitet inomhus.De frågor som väglett studien är följande: Vilken syn har förskollärare på sitt ansvar gällandefysisk aktivitet i förskolans inomhusmiljö? Hur hanterar förskollärare barnens spontanafysiska aktivitet i förskolans inomhusmiljö? Hur planerar förskollärare för fysisk aktivitet iförskolans inomhusmiljö? Vilken syn har förskollärare på möjligheter i förskolansinomhusmiljö? Studien utgår ifrån en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuergenomförts. LÄS MER

 3. 8. Samling i förskolan. Givande undervisningstillfälle eller oreflekterad tradition?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Hanna Eriksson; Sandra Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Förskola; samling; undervisning; förskollärare; rutin; didaktik;

  Sammanfattning : Samling i förskolan är en vanligt förekommande aktivitet medan undervisningsbegreppet är nytt och tidigare ansetts tillhöra skolans värld. Det finns en kunskapslucka i forskning och litteratur kring samlingens relation till undervisning. LÄS MER

 4. 9. Rörelse och fysisk aktivitet i förskolans utemiljö under det svenska vinterhalvåret : En kvalitativ studie av svenska förskollärares upplevda förutsättningar för genomförande av rörelse och fysisk aktivitet utomhus på förskolan under vintern

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Malin Larsson; [2020]
  Nyckelord :preschool; pedagogy; qualitative study; movement; physical activity; outdoors; environment; circumstances; challenges; winter; winter months; förskollärare; kvalitativ studie; förskola; pedagogik; rörelse; fysisk aktivitet; utomhus; utemiljö; förutsättningar; utmaningar; vinter; vinterhalvår;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en uppfattning om de förutsättningar som svenska förskollärare kan möta i samband med rörelse och fysisk aktivitet utomhus under vinterhalvåret. Studien utfördes genom kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma förskollärare. LÄS MER

 5. 10. Naturvetenskap och estetiska lärprocesser : En studie om hur naturvetenskap och estetiska lärprocesser integreras i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Jennie Carl; [2020]
  Nyckelord :Estetiska lärprocesser; Förskola; Förskollärare; Lärandeobjekt; Naturvetenskap;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om hur förskollärare planerar och genomför undervisning där estetiska lärprocesser integreras med naturvetenskap. Utifrån syftet har tre forskningsfrågor skapats för att ta reda på förskollärarnas avsikter med en aktivitet där de ska integrera de två ämnena, hur de iscensätter undervisningen samt vilka reflektioner förskollärarna ger uttryck för efter undervisningssituationen. LÄS MER