Sökning: "planering och gestaltning"

Visar resultat 11 - 15 av 129 uppsatser innehållade orden planering och gestaltning.

 1. 11. Jämställdhetens rum : genusmaktordningar i landskapsarkitektur och på offentliga platser

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elin Svensson; Tuva Hardorp; [2018]
  Nyckelord :genusperspektiv; kön; feminism; feministisk teori; offentlig miljö; samhällsplanering;

  Sammanfattning : Landskapsarkitektutbildningen saknar en övergripandegenusanalys på det arbete som utförs i rollen som landskapsarkitekt. Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för hurdagens normer påverkar arbetet som landskapsarkitekt och vad det får för konsekvenser. LÄS MER

 2. 12. Ett stråk för alla? : Möllevångens offentliga rum ur ett genus och trygghetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elvira Larsson; Oscar Samuelsson; [2018]
  Nyckelord :genus; jämställdhet; trygghet; offentliga rum; könsmaktsordning; stadsplanering;

  Sammanfattning : Vårt kandidatexamensarbete undersöker vilka psykologiska och rumsliga aspekter som påverkar kvinnors upplevda trygghet i det offentliga rummet. Målet med uppsatsen är att få en ökad förståelse för hur gaturum kan utformas och förvaltas för att förstärka den upplevda tryggheten hos kvinnor. LÄS MER

 3. 13. Lär dig krypa, lär dig gå, lär dig strukturerna samhället bygger på! : om tonåringens rumsanvändande ur ett könsrollsperspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sara Radinger; [2018]
  Nyckelord :genus; tonåringar; kön; normer; rumsanvändning; gestaltning; stadsplanering;

  Sammanfattning : Arbetet söker svar på hur 12-16 åringars rumsanvändning i offentliga rum påverkas av könsroller utifrån konstruktivismens perspektiv på könet som en konstruktion av miljön vi lever i. Syftet med arbetet är att skapa underlag för fortsatt forskning kring genusmedveten planering och gestaltning av landskapsrummet. LÄS MER

 4. 14. Göra rum i Stockholms stad : landskapsarkitektens verktyg i gestaltning för social hållbarhet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sara Hale; Zara Moberg; [2018]
  Nyckelord :gestaltningsprocess; landskapsarkitektur; offentliga rum; social hållbarhet; stadsplanering;

  Sammanfattning : Social hållbarhet har på senare år fått ökad betydelse inom fysisk planering, något som bland annat syns i att målbeskrivningar rörande social hållbarhet tas upp i politiska styrdokument på global såväl som på nationell och kommunal nivå. I översiktsplanen för Stockholms stad nämns exempelvis att välutformade offentliga miljöer ska bidra med flera viktiga sociala funktioner i staden. LÄS MER

 5. 15. Ungdomar och deras utemiljö : en undersökning kring användande och utformning av offentliga platser anpassade för ungdomar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jonas Sjögren; [2018]
  Nyckelord :offentliga rum; planering; ungdomar; utemiljö; gestaltning;

  Sammanfattning : På grund av begränsningar i kunskap kring utformning av platser anpassade till ungdomar undersöks i detta arbete hur denna målgrupp i åldern 14-16 år använder offentliga platser. Nuvarande kunskapsläge undersöks genom en litteraturundersökning och kompletteras med en intervju med fem ungdomar för att få deras egen uppfattning. LÄS MER