Sökning: "planeringsideal"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet planeringsideal.

 1. 1. Hus i park eller park i staden? : En kvalitativ fallstudie av relationen mellan förtätningsideal och planeringen av grönområden vid stadsutvecklingsprojektet av Eriksberg, Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Jonna Söderberg; [2020]
  Nyckelord :förtätning; grönområde; grön platsmarknadsföring; territorialisering; täta staden;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka och problematisera relationen mellan dagens förtätningsideal och planeringen av grönområden i en stadsdel som karaktäriseras av bevarad natur. Detta undersöks genom en fallstudie av hur Uppsala kommun planerar utvecklingen av grönområden vid stadsutvecklingsprojektet för Eriksberg. LÄS MER

 2. 2. Funktion som underlag för design : en fallstudie över exempel på gators utformning i Uppsala innerstad med hänsyn till utryckningsfordon

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Selma Ogden; [2020]
  Nyckelord :gata; funktion; design; framkomlighet; aktivitet; attraktivitet;

  Sammanfattning : Masteruppsatsen behandlar frågor kring utformning (design) och användning (funktion) av allmän plats. Uppsatsen syftar till att ta fram riktlinjer för hur landskapsarkitekter och andra specialister bör ta hänsyn till funktionskrav vid utformningen av offentliga gatumiljöer. LÄS MER

 3. 3. Stationsnära stadsutveckling : Planeringsunderlag för Gävle Västra

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Malou Eriksson; Frida Östman; [2020]
  Nyckelord :Transit-Oriented Development; development in station areas; the needs of travelers; transitstops; Transit-Oriented Development; stationsnära utveckling; behov hos resenärer; transitstop;

  Sammanfattning : Som ett steg på vägen mot ett hållbart samhälle planerar Trafikverket att bygga ut järnvägsnätet i nordlig och västlig riktning med utgångspunkt i Gävle. Satsningen kommer även innebära att en ny tågstation byggs i Tolvfors, just norr om Gävle Sjukhus. Stationen kommer att få namnet Gävle Västra. LÄS MER

 4. 4. Deltagandeprocessen under vindkraftsetableringen på Ripfjället : En mixed method studie om deltagandeprocessens betydelse för en vindkraftsetablering i svensk skogsmiljö ur ett aktörsnätverksperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen; Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Zack Klockar; Olle Kåhre Zäll; [2020]
  Nyckelord :NIMBY; deltagandeprocess; motståndsmonopol; planeringsteori; vindkraft;

  Sammanfattning : Klockar, Z., och Kåhre Zäll, O. 2020. Deltagandeprocessen under vindkraftsetableringen på Ripfjället. LÄS MER

 5. 5. Innerstaden och externhandeln. En konflikt eller ett planeringsideal? : En komparativ fallstudie över politiska förhållningssätt till stadsplanering och handeln

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Anton Hall; Simon Sundell; [2019]
  Nyckelord :Fysisk planering; externhandel; stadskärna; planeringsideal; governance; konkurrens;

  Sammanfattning : Handeln har haft en betydande roll för stadens uppkomst och utveckling, idag är stadens många funktioner som karaktärisera staden som attraktiv med ett myllrande gatuliv. Men sedan bilens framfart har handelsområden etableras utanför stadens kärna som har möjliggjort en större kundkrets och ett större utbud. LÄS MER