Sökning: "planeringsideal"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet planeringsideal.

 1. 1. Innerstaden och externhandeln. En konflikt eller ett planeringsideal? : En komparativ fallstudie över politiska förhållningssätt till stadsplanering och handeln

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Anton Hall; Simon Sundell; [2019]
  Nyckelord :Fysisk planering; externhandel; stadskärna; planeringsideal; governance; konkurrens;

  Sammanfattning : Handeln har haft en betydande roll för stadens uppkomst och utveckling, idag är stadens många funktioner som karaktärisera staden som attraktiv med ett myllrande gatuliv. Men sedan bilens framfart har handelsområden etableras utanför stadens kärna som har möjliggjort en större kundkrets och ett större utbud. LÄS MER

 2. 2. Att skapa funktionsintegrering i ett tidigare renodlat idrottsområde : En fallstudie av Gavlehov i Gävle

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Fredrika Rasmusson; [2019]
  Nyckelord :spatial planning; separation of various functions; integration of various functions; mixed use city; sport stadium; arena; Gavlehov;

  Sammanfattning : Funktionsintegrering är ett planeringsideal som förespråkas i dagens stadsplanering. Funktionsintegreringen kom som en motreaktion till funktionalismens funktionsseparering. LÄS MER

 3. 3. Individens rätt till samhället, Integrering i en uppdelad stad : en undersökning av miljonprogramsområden och individens förutsättningar till deltagande i samhället som helhet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Sofia Carlén; [2019]
  Nyckelord :fysisk planering; integrering; fragmentering; space syntax; social hållbar utveckling;

  Sammanfattning : I många svenska städer så finns det spår av fragmentering, segregation och uppdelning av boendemiljöer. Uppdelningen av den fysiska miljön bidrar då också till en uppdelning av människor. LÄS MER

 4. 4. En växande stad för alla? : En analys av Stockholms sociala stadsplanering

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Kajsa Jonsson; Britta Josephson; [2019]
  Nyckelord :social hållbarhet; socialt hållbar stadsplanering; stadsplanering; nyliberal stadsplanering; Stockholm; översiktsplanering; den attraktiva staden; social urban planning;

  Sammanfattning : Dagens Stockholm präglas av stor befolkningstillväxt, en ökande boendesegregation, bostadsbrist och socioekonomisk särskiljning i den fysiska miljön. Denna studie syftar till att klargöra och analysera de sociala planeringsinriktningar som förekommer i Stockholms stads översiktsplanering. LÄS MER

 5. 5. Hur går samråds- och medborgarmöten till? : En observationsstudie av kommunikativa planeringsideal

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Frida Ashbourne; [2019]
  Nyckelord :medborgarmöten; samrådsmöten; Habermas; kommunikativ planering; rationell planering; kommunikativ rationalitet; Mouffe; agonism; medborgare; tjänstemän;

  Sammanfattning : Denna uppsats har visat att utformningen av samråds- och medborgarmöten har en viktig betydelse för dess förutsättningar att genomföras i linje med kommunikativa planeringsideal. Detta har kunnat påvisas genom deltagande observationer av hur samråds- och medborgarmöten sker i praktiken. LÄS MER