Sökning: "planeringsstrategier"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet planeringsstrategier.

 1. 1. Regionala infrastruktursatsningars påverkan på hållbar mobilitet i Landvetter Södra

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Alma Jolby; Catherine Svedhem; [2021-06-23]
  Nyckelord :Hållbar mobilitet; samhällsplanering; infrastruktursatsningar; planeringsstrategier; Härryda kommun; Trafikverket;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis studies the impacts of regional infrastructure investments on sustainablemobility at a local level. The study is based on the new planned town Landvetter Södra, Härrydamunicipality. To achieve goal 11 in Agenda 2030, a change in travel behaviour and trafficplanning in favor of sustainable means of transport is required. LÄS MER

 2. 2. Planering i krympande kommuner  –Hur går det till? -En fallstudie om hur tre krympande kommuner arbetar kortsiktigt och långsiktigt

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Daniel Anttonen; Linda Stenkvist; [2021]
  Nyckelord :Krympande kommuner; tillväxtnorm; anpassningsplanering; strategisk planering;

  Sammanfattning : I en femtedel av Sveriges kommuner har det under 2010-talet skett en befolkningsminskning. I ochmed ett minskande befolkningsunderlag förändras kommunernas planeringsförutsättningar ochutvecklingsmöjligheter. LÄS MER

 3. 3. Grön infrastruktur i förebyggande syfte mot värmeöar. En studie av Kalmar och Kungsbacka kommuns klimatanpassningsarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Zein Anani; Linn Ott Olander; [2020-08-31]
  Nyckelord :Grön infrastruktur; grönstrukturekosystemtjänster; värmeöeffekten; temperaturökning; fysisk planering; klimatanpassning;

  Sammanfattning : The ongoing global climate change with its rising trends in global temperature, can be linked to the increasing frequency, intensity, duration, and extent of extreme weather fluctuation. Urban heat waves, in combination with urbanization processes which replace natural landscapes with impervious surfaces, are causing the development and manifestation of urban heat islands (UHI) in cities. LÄS MER

 4. 4. Planering för cykelparkering vid bostaden - En studie av planeringsstrategier utifrån boendes perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Frida Dahlqvist; Hanna Järpedal; [2020]
  Nyckelord :Cykelparkering; Bostaden; Cykelplanering; Planeringsstrategier; Parkeringsplanering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : There are national goals in Sweden for increasing the proportion of trips made by bicycle. Many believe that this partly can be achieved by improving bicycle infrastructure and recently parking facilities have been gaining more attention in bicycle planning. LÄS MER

 5. 5. Totalförsvaret –tillvaratagna kunskaper och erfarenheter? : Likheter och skillnader i svensk totalförsvarsstrategi vid två tidpunkter –en jämförande kvalitativ riktad innehållsanalys av totalförsvaret.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Martin Pamelius; Håkan Isacsson; [2020]
  Nyckelord :Svenskt totalförsvar; säkerhetsstrategi; the general theory of strategy; kvalitativ riktad innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Bakgrund:Hotbilden  för  Sverige  har  skärpts  och  beredskapen  för  kris  och  krig  behöver  öka. Under 1920-1950 byggdes totalförsvaret upp och därigenom skaffades viktiga kunskaper. För återetableringen av totalförsvaret kan det finnas behov av att se bakåt i tiden och ta tillvara på äldre    kunskaper. LÄS MER