Sökning: "planförslag"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade ordet planförslag.

 1. 1. Presentationsmetoder i planeringsprocessen : En jämförande studie som syftar till att undersöka hur medborgare förstår en detaljplan respektive en 3D-modell

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Jonathan Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Fysisk planering; kommunikativ planering; medborgardeltagande; detaljplan; 3D-modell;

  Sammanfattning : Ämnet för detta arbete grundas i att det finns ett upplevt kunskapsgap mellan medborgare och planerare. Gapet grundas i att medborgare under 80- och 90-talet kände sig exkluderade från planeringsprocessen och att de uppfattade planerare som experter som inte ville behandla eller inkludera deras tankar och åsikter i planeringen. LÄS MER

 2. 2. Varning för barn! En studie i stadsutveckling genom dialog med barn och unga

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Ebba Nilsson Lövehed; [2020]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Barnperspektiv på stadsplanering är inte en modern företeelse, men en väldigt aktuell fråga, inte minst genom att FN:s Barnkonvention sedan den 1 januari 2020 är inkorporerad i svensk lagstiftning. Speciellt Barnkonventionens artikel 12, Om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och bli hörd, är av värde för detta examensarbete. LÄS MER

 3. 3. Levande och funktionellt förtätad stad : En fallstudie om socialt hållbar planering ur ett täthetsperspektiv för Hallunda-Norsborg

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Linnea Rosenberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Förtätning bedrivs aktivt som strategi inom den fysiska planeringen för att möta dagens ökande krav på inflyttning till staden samtidigt som segregering, är ett stort dilemma ute i förorterna. Hur mycket tätare staden kan tillåtas att bebyggas är en omtvistad diskussion då gränsen är svår att bedöma och förefaller ha lika många positiva som negativa effekter på människornas liv. LÄS MER

 4. 4. BILENS INVERKAN PÅ STADSBILDEN OCH FÖRORTSSAMHÄLLET : STHLM vs SKHLM

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Annika Backlund; [2019]
  Nyckelord :Governmentality; Sergels torg; Norrmalmsregleringen; Stockholm; STHLM; Skärholmens centrum; SKHLM; stadsbild; stadsrum; modernism; arkitektoniska kvaliteter; stadsplaner; styrningsmetalitet; makt; Michel Foucault; SCAFT; trafikseparering; territorialitet; David Helldén; Albert Lindhagen; Sven Markelius.;

  Sammanfattning : Med stöd av filosofen Michel Foucaults begrepp styrningsmentalitet, definieras i denna uppsats den makt som de som styr staden har över stadens utformning. Uppsatsen belyser hur bilen som färdmedel påverkat stadsplaneringen och förändrat stadsbilden. LÄS MER

 5. 5. Trafik- och mobilitetsplanering för Nyhamnen utifrån ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Nils Christensson; Alexander Hjertstedt; [2018]
  Nyckelord :Hållbar mobilitet; Bilfritt; Yteffektiv planering; Styrmedel; Resurser;

  Sammanfattning : Persontransporter och förflyttning är en viktig del av vår samhällsstruktur där bilens hierarkiska plats ofta är given och står för majoriteten av alla personresor (ca. 50%). Under de senaste åren har den privata bilanvändningen ifrågasatts av bl.a. LÄS MER