Sökning: "planprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade ordet planprocess.

 1. 1. The impact of building regulations on the price of a property : A study on the construction and real estate industry's views on building regulations

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Therese Jensen; Philip Söderman; [2021]
  Nyckelord :National Board of Housing; housing market; construction costs; building regulations; new production; Planning and Building Act; planning process; pricing; production costs; interpretation; boverket; bostadsmarknad; byggkostnad; byggregler; nyproduktion; plan- och bygglagen; planprocess; prissättning; produktionskostnader; tolkningsfrihet;

  Sammanfattning : Sweden is currently experiencing major population growth, focused predominantly in and around its major cities. This has created an ongoing challenge for municipalities to ensure housing supply meets demand, in turn increasing the required rate of construction. LÄS MER

 2. 2. Vad visar den plan som säger mer än tusen ord? : Illustrationsplanens betydelse utifrån tydlighetskravet i Plan- och Bygglagen

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Tove Söder; Erika Eliasson; [2021]
  Nyckelord :Fysisk planering; Samhällsplanering; Illustrationsplaner; Mark- och miljödomstolen; MÖD; Mark- och miljööverdomstolen; Planarkitekt; Planbeskrivning; Illustration; Illustrationsmaterial; Illustrationsplan; Detaljplan; Medborgardeltagande; Medborgarinflytande; Demokrati; Medborgare; Planprocess; Innehållsanalys; Semiotik; Tydlighetskrav; Tydlighetskravet; Detaljplaner; Plan- och Bygglagen; PBL; Plan- och bygglag; Plankarta; Flexibla planer; Flexibla detaljplaner; Sakägare; Situationsplan; Situationsplaner; Maximal exploatering; Exploatering; Kommunikation; Kommunikationsverktyg;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka illustrationsplaners betydelse som ett förtydligande dokument till detaljplanen, samt i vilken utsträckning illustrationsplaner uppfyller tydlighetskravet i 4 kap 32 och 33 § § Plan- och bygglagen (PBL). Studien har framtagits med avsikt att uppmärksamma en problematik vars effekter kan påverka det faktiska medborgarinflytandet. LÄS MER

 3. 3. Hur får kommunala mål gällande hållbar utveckling genomslag i detaljplaner : en studie av Gävle Strand

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Gullberg; [2021]
  Nyckelord :hållbar utveckling; social hållbarhet; ekologisk hållbarhet; segregation; biologisk mångfald; ekosystemtjänster; urban miljö; planprocess;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett högaktuellt ämne såväl globalt som lokalt. För att leda samhället i en hållbar utveckling skapas det planer och strategier från en global skala till en lokal skala. De större skalornas mål och strategier ska fungera som vägledning vid en mer specifik planering på en lokal skala. LÄS MER

 4. 4. Fördjupad delaktighet i stadsplaneprocesser - En fallstudie av stadsbyggnadsprojektet Bunkeflostrand i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Jesper Jönsson; Erik Svensson; [2020]
  Nyckelord :Medborgardeltagande; Deliberativ demokrati; Planprocess; Demokratiska Innovationer; Samråd; Public Participation; Deliberative democracy; Planning process; Democratic innovations; Public consultation;

  Sammanfattning : I Malmö stads översiktsplan fastslås en ambition om att i högre grad involvera medborgare i planeringen för att göra staden mer jämlik och socialt hållbar, samtidigt som planeringen kan bli mer effektiv när planer kan förankras genom att involvera medborgare i ett tidigt skede. Men för att involvera medborgare i planeringen, i ett tidigt stadie, krävs det att det görs ansatser som går utöver de lagliga krav som Plan- och Bygglagen ställer på planförfarandet om medborgerligt demokratiskt inflytande. LÄS MER

 5. 5. Lantmäterimyndighetens bidrag i planprocessen för en mer effektiv genomförandeprocess : Fallstudie för Norrköpings kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Isabelle Vestlund; [2020]
  Nyckelord :lantmäterimyndighet; planprocess; fastighetsbildning; Norrköping;

  Sammanfattning : När nya detaljplaner tas fram ska lantmäterimyndigheten agera som samrådspartner. Detaljplaneprocessen och efterföljande genomförandeprocess har emellertid fått kritik för att vara ineffektiv. LÄS MER