Sökning: "platsanknytning"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet platsanknytning.

 1. 1. Platsanknytning i stadsrummet : en studie om platsanknytning med skateboard som verktyg

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johan Bergljung; Flemming Pedersen; [2021]
  Nyckelord :plats; platsanknytning; skateboard; appropriering; place; place attachment; sense of place; skateboarding; appropriation;

  Sammanfattning : Idag värderas kulturella miljöer i staden allt högre i stadsplaneringsammanhang. Det är invånarnas ianspråktagande av stadens fysiska miljöer som skapar en dynamisk, levande och hållbar stad. Över tid utvecklar individer och grupper favoritplatser, platser som verkar identitetsskapande och väcker känslor av tillhörighet. LÄS MER

 2. 2. Barnen & jorden : en designstudie om relationen mellan plats, naturkontakt och miljöengagemang

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linnea Herngren; Josefin Ågren; [2021]
  Nyckelord :barn; naturkontakt; positiva naturupplevelser; miljöengagemang; leklandskap; samskapande; frihet; miljöerbjudande; platsanknytning; sinnesstimulans; öppen designprocess; socioekologisk design; naturbaserade lösningar;

  Sammanfattning : Miljöpsykologiska teorier belyser att en stark relation till naturliga platser under barndomen kan utvecklas till en omsorg och förståelse för naturen som vuxen. I en tid då människans livsstil hotar jordens naturliga processer, syftar detta arbetet till att utforska hur landskapsarkitekter kan gestalta platser som bidrar till barns naturkontakt. LÄS MER

 3. 3. Identitetskonstruerande, platsanknytning och dialektens betydelse

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Magdalena Sörlle; [2021]
  Nyckelord :dialekt; identitet; plats; platsanknytning; språklig variation och förändring.;

  Sammanfattning : I den här studien undersöks identitet hos geografiskt rörliga unga kvinnor som flyttat till Uppsala från olika delar av Sverige. Syftet med denna undersökning är att ta reda på vad identitet, dialekt och platsanknytning betyder för informanterna, samt hur de resonerar kring, förhåller sig till och ser på sin identitet i förhållande till dialekt och plats. LÄS MER

 4. 4. Finns en plats för mig här? : En studie om ungdomars platsanknytning i Härjedalen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Kristoffer Saengsee Eskilsson; [2021]
  Nyckelord :Härjedalen; ungdomar; platsanknytning; fenomenologi; feministisk metodologi;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka unga vuxnas platsanknytning till den glesbygdskommun där de vuxit upp. Tolkning av platsanknytning och annan teoribildning har genomförts med ett humanistiskt synsätt och en fenomenologisk utgångspunkt. Den metod som använts i fältarbetet är semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Välkommen hit, välkommen hem : Queera röster om Uppsala

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Annie Gustavsson; [2021]
  Nyckelord :queer; identitet; fenomenologi; platsanknytning; out of place;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på hur unga queer-personer upplever Uppsala. Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv besvaras frågeställningarna ”Hur upplever unga som identifierar sig som queer att bo och leva sina vardagsliv i Uppsala?” och ”På vilket sätt rör man sig i staden och hur påverkar olika platser ens sätt att vara eller uttrycka sig?”. LÄS MER