Sökning: "platsens betydelse för människan"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden platsens betydelse för människan.

 1. 1. Postindustriella parker i gentrifierade områden : en kvalitativ analys av Park am Gleisdreiecks estetik

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Aurora Goldstick; [2020]
  Nyckelord :postindustriella landskap; Park am Gleisdreieck; estetik; gentrifiering; värderingar;

  Sammanfattning : Två växande trender i städer idag är gentrifiering och att anlägga parker i postindustriella landskap. Parker i postindustriella landskap har visat sig kunna orsaka mer gentrifiering än andra parker. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av metod för att synliggöra och värdera ekosystemtjänster i öppen dagvattenhantering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Erika Hagström; [2016]
  Nyckelord :assessment tools; ecosystem services; storm water; sustainable storm water management; urban ecosystems; valuation; dagvatten; ekosystemtjänster; ekosystemtjänstvärdering; urbana ekosystem; värderingsverktyg; öppen dagvattenhantering;

  Sammanfattning : Nature provides various services to society that humans are completely dependent on for their survival. These services are called ecosystem services, and can be, for example, clean air, clean water and pollination of crops. To live close to nature and green areas is also important for our well being. LÄS MER

 3. 3. Offentliga platser – mötet mellan stad och människa; ett gestaltningsförslag för Fisktorget i Karlskrona

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Fanny Hansson; Malin Palmgren; [2014]
  Nyckelord :Fysisk planering; urban design; offentliga platser; offentlighet; stadsliv; mötesplats; gestaltning; torg;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete problematiserar begreppet offentliga platser utifrån ett socio-spatialt perspektiv, det vill säga förhållandet mellan människan och den fysiska miljön, med fokus på vilka möjligheter och begränsningar den fysiska planeringen har att påverka stadslivet. Därtill studeras olika urbanteoretiska förhållningssätt utifrån verk skrivna av William H. LÄS MER

 4. 4. Landskapsbild : om landskapsbildens bevarandevärden, arbetet med dess bevarande och möjligheter för framtida arbete med landskapsbildens värden inom planering och gestaltning

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Clara Hansson; [2012]
  Nyckelord :landskapsbild; stadsbild; landskapsbildskydd; landskap; stad; planering; bevara; kulturarv;

  Sammanfattning : Människan påverkas både medvetet och omedvetet av den miljö som hon befinner sig i. Eftersom landskapsbilden beskriver upplevelsen av den omgivande miljön är dess värde i högsta grad betydelsefull för oss. Landskapsbilden är en mångfald av bilder lagrade ovanpå varandra, och vittnar om våra förfäders levnadssituation och utveckling. LÄS MER

 5. 5. Spårbunden : en studie om vad god järnvägsarkitektur kan vara

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lo Lennartsson; [2011]
  Nyckelord :järnväg; gestaltning; järnvägsgestaltning; järnvägshistoria; landskapsanpassning; infrastruktur; planering;

  Sammanfattning : Att utforma och gestalta ett infrastrukturselement, såsom en järnväg, som till sin natur är stelt och beroende av teknik har sin speciella problematik.Jag har i det här arbetet översiktligt sammanfattat järnvägs- samt planeringshistorik och försökt att besvara frågeställningar rörande i vilken omfattning hänsyn har tagits vid planering och utformning av järnvägar i landskapet samt vad god järnvägsarkitektur kan vara. LÄS MER