Sökning: "platsens betydelse"

Visar resultat 1 - 5 av 198 uppsatser innehållade orden platsens betydelse.

 1. 1. Platsbaserat lärande och dess roll i SO-undervisning : En kvalitativ studie om platsens betydelse för lärandet i SO-undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Liz Yazirlioglu; Sharbel Abdulahad; [2023]
  Nyckelord :Platsbaserat lärande; utomhuspedagogik; förstahandserfarenheter; learning by doing;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka lärares användning av platsbaserat lärande i undervisning inom SO-ämnet i skolans tidiga år (F-3). Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod, för att besvara våra frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. “att dansa som höstlöv i en skog jämfört med att göra det på en asfaltsplätt” : En kvalitativ studie om förskollärares konstruktioner av planerad undervisning utomhus och platsens betydelse  

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Emma Pettersson; Linda Lönnqvist; [2023]
  Nyckelord :Didaktik; konstruktion; planerad undervisning; platsens betydelse; undervisning utomhus;

  Sammanfattning : Denna studie har fokus på planerad undervisning utomhus i förskolan. Syftet med studien var även att synliggöra vilken betydelse platsen för en undervisningssituation tycks ha i förskollärares planering för undervisning utomhus. LÄS MER

 3. 3. Förskolegården – en plats för undervisning? : En kvalitativ intervjustudie med fokus på förskollärares perspektiv av undervisning i förskolans utomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anna Broström; Moa Faritzson; [2023]
  Nyckelord :Förskolans utomhusmiljö; förskolegården; undervisning; förskollärare; förskollärares förhållningssätt; didaktiska förutsättningar; platsens betydelse.;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att nå en fördjupad förståelse av förskollärares perspektiv och erfarenheter av undervisning i förskolans utomhusmiljö, samt förskollärares syn på potentiella didaktiska möjligheter och utmaningar i samband med undervisning i förskolans utomhusmiljö. Det övergripande motivet bakom studiens inriktning är förskollärares undervisningsuppdrag och ansvar att leda målstyrda processer utifrån både planerat och spontant innehåll i varierande miljöer både utomhus och inomhus. LÄS MER

 4. 4. Sonic Brand Malmö : - En analys av Malmö stads ljudidentitet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Martin Roos; [2023]
  Nyckelord :Audio branding; Brand; Place branding; Sonic branding; Soundmark; Soundscape; Malmo; Ljudvarumärke; Ljudidentitet; Ljudlandskap; Ljudmärke; Platsmarknadsföring; Varumärke; Malmö;

  Sammanfattning : Jag har analyserat Malmö stads ljudidentitet ur flera perspektiv och funnit att de i stort har följt tidigare forskning och vedertagna varumärkesprocesser när de arbetat fram stadens ljudidentitet. I jämförelse med tidigare forskning och branschpraxis saknas dock ett par delar i processen som kan haft betydelse för slutresultatet. LÄS MER

 5. 5. Byggda förutsättningar för lek

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Alice Franzon; [2023]
  Nyckelord :Lekmiljö; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Detta är ett undersökande examensprojekt där jag vill översätta kunskap om goda lekmiljöer till fysisk form. I sökandet efter vad som definierar en god lekmiljö har jag formulerat följande frågeställning: ”Hur kan lekmiljöer gestaltas som samspelar med barns fantasi, uppmuntrar tankefrihet, är tillgänglig för alla barn och inte styrande i sin användning?” Jag har genomfört litteraturstudie och erfarenhetsstudie i form av minnen från min barndom. LÄS MER