Sökning: "platsmarknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 194 uppsatser innehållade ordet platsmarknadsföring.

 1. 1. Planering för hållbar utveckling av naturturismdestinationer - En kvalitativ studie av hållbarhetsperspektiv och intressekonflikter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Camilla Strandberg; [2021-09-15]
  Nyckelord :Hållbarhetsperspektiv; intressekonflikter; landsbygdsutveckling; naturturismdestinationer; naturskydd; strandskydd; naturturism; turism; platsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Within the government initiative for Sustainable nature and ecotourism in rural areas, a number of projects were implemented which included Visit Sweden's marketing campaign The 72 Hour Cabin. The campaign took place in 2017 on an placeless island that was chosen based on the fact that it was located privately. LÄS MER

 2. 2. “Alla målgrupper är potentiella ambassadörer som medverkar till hur staden uppfattas” : Kritisk legitimeringsanalys av platsmarknadsföring i Skåne

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Nebil Björklund; Carl Bergnell; [2021]
  Nyckelord :place marketing; public organizations; legitimation analysis; economism; democracy; platsmarknadsföring; offentliga organisationer; legitimeringsanalys; ekonomism; demokrati;

  Sammanfattning : This thesis aims to critically explore the concept of “place branding” and “place marketing” in the context of public organizations. By employing Theo van Leeuwens model for discourseanalysis the study looks to find out how selected public organizations legitimize the branding and marketing of the place that they represent. LÄS MER

 3. 3. Ostlänken & Fjärde storstadsregionen : En fallstudie av hur osäkerhet och regional samverkan hanteras i den kommunala översiktsplaneringen i Norrköping och Linköping

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Moa Kjellberg; Maria Öiås; [2021]
  Nyckelord :Ostlänken; fjärde storstadsregionen; mellankommunal planering; regional planering; funktionell region; polycentrisk utveckling; platsidentitet; platsmarknadsföring; osäkerhet; strategisk planering;

  Sammanfattning : Vid stora infrastrukturprojekt påverkas den kommunala fysiska planeringen, men frågan är hur? Denna kandidatuppsats ämnar undersöka detta genom en fallstudie av hur det nationella infrastrukturprojektet Ostlänken har påverkat den kommunala och mellankommunala planeringen som genomförts i den fjärde storstadsregionen, en funktionell region bestående av Norrköping och Linköping. Platsidentiteten fjärde storstadsregionen uppkom för att uppmärksamma regionens nationella och internationella position som en av Sveriges främsta storstadsregioner tillsammans med Stockholm, Göteborg och Malmö. LÄS MER

 4. 4. Den gröna grindstaden : En studie om den nya gröna och hållbara stadsdelen Jakobsberg i Karlstad

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Tomas Bolvin; [2021]
  Nyckelord :Nyliberalism; Nyliberal planering; Grön platsmarknadsföring; Ekologisk gentrifiering; Rätten till staden;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie riktar fokus på att undersöka den gröna platsmarknadsföringen av den nya stadsdelen Jakobsberg ur ett kritiskt perspektiv. Studien undersöker hur Jakobsberg är en del av Karlstads tillväxtstrategi och hur den relaterar till nyliberal planeringsideologi. LÄS MER

 5. 5. Gatukonstfestivaler i Sverige : En studie om aktörer och deras inflytande, motiv och vad projekten kan tillföra

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Julia Wänglund; [2021]
  Nyckelord :gatukonstfestival; gatukonst; offentlig konst; platsmarknadsföring; social hållbarhet;

  Sammanfattning : Syftet är att studera vad det är som motiverar genomförandet av gatukonstfestivaler och vad det anses kunna tillföra. Fokus ligger också på att analysera det här fenomenet utifrån ett demokratiperspektiv med betoning på medborgarinflytande över det offentliga rummet. LÄS MER