Sökning: "plattform"

Visar resultat 1 - 5 av 1049 uppsatser innehållade ordet plattform.

 1. 1. Plattformsekonomi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Vendela Erwing; Rickard Hammarstrand; Carl Sandström; [2021]
  Nyckelord :Konkurrensfördelar; dynamiska kapabiliteter; nätverkseffekter; plattformsekonomi; digitala ekosystem; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt aktörer i ett digitalt ekosystem kan erhålla konkurrensfördelar och nätverkseffekter med hjälp av en plattform. Metod: Studien är en kvalitativ flerfallsstudie med abduktiv ansats. Primärdata samlades in med hjälp av semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. En plattform för god omvårdnad : omvårdnadspersonalens erfarenheter av kommunikation med personer med demenssjukdom.

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Andreas Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Dementia; Cognition; Communication; Nursing care; Relation; Demenssjukdom; Kognition; Kommunikation; Omvårdnad; Relation;

  Sammanfattning : Demens är ett samlingsbegrepp för flertalet kroniska sjukdomar vilka gemensamt påverkar personens kognitiva funktioner i ett successivt progredierande förlopp. Gemensamt är att personens förmåga att kommunicera påverkas. Demenssjukdomarna medför vidare inverkan på den sjukes livssituation, såväl socialt, psykologiskt som fysiologiskt. LÄS MER

 3. 3. Ledarskribent på 280 tecken : en studie på hur svenska ledarskribenter använder och påverkas av Twitter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Hila Stefansson; Anna Larsson; [2021]
  Nyckelord :Ledarskribenter; Opinionsjournalistik; Sociala medier; Sociala medielogiken; Twitter; Transparens; Åsikter; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar till att undersöka hur svenska ledarskribenter använder sig av Twitter och hur deras yrkesroll påverkas av plattformen. Twitter är en väl utbredd socialt medium och en viktig plattform för dagens digitala journalistik. LÄS MER

 4. 4. Evaluating Temporal Decoupling in a Virtual Platform

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jinju Joy; [2021]
  Nyckelord :Virtual platform; temporal decoupling; global quantum; context switches.; Virtuell plattform; tidsmässig frikoppling; globalt kvantum; trådbyten.;

  Sammanfattning : To capture the market in the field of SoC, the companies have to launch their product ahead of their competitors. Virtual platforms allow the building and testing of software before the hardware is available, so the hardware and software development can take place in parallel and reduce the time to market. LÄS MER

 5. 5. Plattform : Ett stadsdelshus i Spånga-Tensta

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Hanna Ryd; [2021]
  Nyckelord :Plattform; Tensta; Tensta centrum; Taxingeplan; stadsdelshus; tunnelbana; konsthall; torg; gård; betong;

  Sammanfattning : Plattform är ett stadsdelshus i stadsdelen Spånga-Tensta, och är beläget intill Tensta centrum. Det är en låg byggnad som sträcker sig ut i det hålrum som idag utgörs av Taxingeplan. På så sätt skapas en plan yta ovanpå byggnaden som ger fri passage över platsen. LÄS MER