Sökning: "plattformar"

Visar resultat 1 - 5 av 1059 uppsatser innehållade ordet plattformar.

 1. 1. Ungdomars identitet och attityder på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Rani Kerio; [2023-08-29]
  Nyckelord :Attityd; identitet; mänskligt samspel; rollövertagande; socialt fält och sociala medier.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att sociologiskt analysera relationen mellan sociala medier och ungdomars identitetsskapande samt ungdomars upplevelser av sociala medier i relation till identitetsskapande. Frågeställningar: - Hur ser relationen ut mellan ungdomars identitet och sociala medier som ett socialt fält? - Hur upplever ungdomar att sociala medier påverkar deras identitetsskapande? Metod och material: För att erhålla ett tydligt resultat har tillvägagångssättet varit genom en kvalitativ metod som innebar semistrukturerade intervjuer med fyra respondenter mellan 17– 19 år gamla, detta för att få en djupare förståelse för ungdomars identitet och framför allt deras upplevelser på sociala medier. LÄS MER

 2. 2. Kommuninvånares behov av nyttjande till friluftsliv : En enkätundersökning i Kalmar län

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Bonny Leth Nyberg; Malin Engberg; [2023]
  Nyckelord :Outdoor recreation; Municipality; Recreation Opportunity Spectrum; Attention Restoration Theory; Close to nature.; Utomhusvistelse; Kommuninvånare; Rekreation- och Möjlighetsspektrumet; Uppmärksamhetsteorin; Naturnära.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommuner och myndigheter jobbar idag med friluftsliv utifrån de 10 friluftsmålen. Friluftsplan eller översiktsplan är förekommande i flera kommuner i Sverige, däremot inte i den undersökta kommunen. Trots brist på en friluftsplan har den undersökta kommunen ett rikt friluftsliv som anses vara en viktig pelare i folkhälsoarbetet. LÄS MER

 3. 3. Att använda sina barn för att få bekräftelse är ganska naturligt egentligen : En intervjustudie om föräldrars förhållningssätt till dilemman som uppstår av sharenting

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

  Författare :Maja Fröjelin; Sebastian Johansson; [2023]
  Nyckelord :sharenting; social media; dilemma; barn; föräldrar; extended self; self presentation;

  Sammanfattning : Denna uppsats är baserad på en kvalitativ studie utförd med syftet att bidra till förståelse för föräldrars dilemman kring sharenting och deras sätt att hantera dem. Definitionen av ordet dilemma, i denna uppsats, är att föräldrarna står mellan två olika val där båda valen kan leda till både positiva och negativa konsekvenser för barnet eller föräldrarna själva. LÄS MER

 4. 4. Språkliga uttryck i en digital miljö : En jämförande tematisk analys av språkliga uttryck på Facebook och Tiktok

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

  Författare :Wilma Wenåker; Emma Wilkenson; [2023]
  Nyckelord :platform vernacular; social media; linguistic expressions; plattformsdialekter; sociala medier; språkliga uttryck;

  Sammanfattning : Tillväxten av sociala medier är väletablerad, idag kommunicerar vi inte bara ansikte mot ansikte, utan även via våra sociala medier. Målet med studien är att öka förståelsen för hur interaktion i kommentarsfält kan skilja sig åt mellan två plattformar kan kunskapen om plattformsdialekter öka. LÄS MER

 5. 5. Hybridundervisning : Interaktionsupplevelser via digitala verktyg och plattformar ur ett studentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Paulina Heino; Kajsa Fridehäll; [2023]
  Nyckelord :Hybrid education; Higher education; Digital tools; Digital learning platforms; Interaction; Synchronous interaction; Asynchronous interaction; Hybridundervisning; Högre utbildning; Digitala verktyg; Digitala lärplattformar; Interaktion; Synkron interaktion; Asynkron interaktion;

  Sammanfattning : Digital utbildning erbjuder många möjligheter, men det finns även utmaningar som behöver övervinnas för att fullt ut utnyttja dess potential. En av dessa utmaningar är kvaliteten och effektiviteten hos digitala verktyg och plattformar. LÄS MER