Sökning: "pliktetik"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet pliktetik.

 1. 1. "Förhållandet med media grundas i en ömsesidig respekt" : En kvalitativ intervjuanalys av räddningstjänstens insatsledare och polisens presstalespersoners kommunikation med medier vid olyckor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Joanna Andersson; Felicia Lexler Hansell; [2020]
  Nyckelord :Insatsledare; Presstalesperson; Kommunikation; Media; Olycksplats; Kriskommunikation; Pliktetik; Dagordningsteori;

  Sammanfattning : Studien fokuserar på hur räddningstjänstens insatsledare och polisregion Öst presstalesperson väljer att kommunicera och hantera media vid en olycksplats. Syftet med uppsatsen är att ge en ökad förståelse för hur räddningstjänstens insatsledare och polisens presstalesperson hanterar kommunikationen med media vid olycksplatser i Jönköpings Län. LÄS MER

 2. 2. Socionomers syn på bemötande i relation till unga vuxna - En kvalitativ studie av socialt arbete i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Abdalla Mohammed Hussein; [2020]
  Nyckelord :Approach; Young adults; Social worker; Social work; Qualitative research; Professionethic; Duthyetic; Virtueethic;

  Sammanfattning : ”Socionomers syn på bemötande i relation till unga vuxna”. En kvalitativ studie av socialt arbete i Malmö. Examensarbete i socialt arbete 15 högskolepoäng. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för socionomprogrammet, 2020. LÄS MER

 3. 3. Enhetschefers komplexa verklighet : En kvalitativ studie om konkurrensutsatthet & etiska dilemman inom privat hemtjänst

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Jessica Lindkvist; Marielle Backman; [2020]
  Nyckelord :Socialt arbete; ledarskap; etiska dilemman; privat hemtjänst; konkurrensutsatthet.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka konkurrensutsatthet och etiska dilemman i arbetet för enhetschefer inom privat hemtjänst. Materialet inhämtades genom en kvalitativ webbenkät (n=16) med öppna svarsalternativ som besvarades utifrån två vinjettfall samt kvalitativa semistrukturerade intervjuer (n=4). LÄS MER

 4. 4. När plikten kallar : en allmän litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelse av att göra en orosanmälan när barn misstänks fara illa

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Anna Andersson; Jennifer Redinge Rosengren; [2020]
  Nyckelord :Sjuksköterska; upplevelse; anmälningsplikt; barn som far illa; personcentrerad omvårdnad; barnkonventionen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn som far illa är ett globalt problem och den första januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Sjuksköterskor har, bland flera yrkeskategorier, en anmälningsskyldighet vid misstanke om att barn far illa. I omvårdnadssituationen kan sjuksköterskor ha både direkt och indirekt kontakt med dessa barn. LÄS MER

 5. 5. Etiska perspektiv i läroböcker – en kvalitativ innehållsanalys av läroböcker i samhällskunskap och religionskunskap

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Helena Makkonen Schöndell; [2019-10-08]
  Nyckelord :Etik; moral; läroböcker; pliktetik; omsorgsetik; rättvisa; omsorg;

  Sammanfattning : Vad innebär det att leva i ett samhälle som är socialt hållbart? Dess invånare kan förvänta sigatt leva ett gott liv med god hälsa. Detta samhälle är präglat av jämställdhet, jämlikhet, högtolerans och att människors lika värde spelar stor roll. LÄS MER