Sökning: "pliktetik"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet pliktetik.

 1. 1. Etiska perspektiv i läroböcker – en kvalitativ innehållsanalys av läroböcker i samhällskunskap och religionskunskap

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Helena Makkonen Schöndell; [2019-10-08]
  Nyckelord :Etik; moral; läroböcker; pliktetik; omsorgsetik; rättvisa; omsorg;

  Sammanfattning : Vad innebär det att leva i ett samhälle som är socialt hållbart? Dess invånare kan förvänta sigatt leva ett gott liv med god hälsa. Detta samhälle är präglat av jämställdhet, jämlikhet, högtolerans och att människors lika värde spelar stor roll. LÄS MER

 2. 2. Meningsfull kunskap : en intervjustudie med utgångspunkt i det individuella programmet på en gymnasiesärskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Martin Sundell; [2019]
  Nyckelord :Knowledge; meaningfulness; abilities; special needs upper secondary school; future; pursuits; aspirations; employment; Kunskap; meningsfullhet; förmågor; gymnasiesärskola; framtid; sysselsättning; aspirationer; anställning;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att studera och bidra med nya insikter om vad som är meningsfull kunskap för eleverna på en gymnasiesärskolas individuella program. Anledningen till att jag vill undersöka detta är att jag i mitt arbete inom denna skolform nästan dagligen möter ett dilemma i frågan om vad som är det viktigaste för den enskilda eleven att lära sig för att ha de bästa förutsättningarna i sitt framtida vuxenliv. LÄS MER

 3. 3. ”Det är good enough” : En kvalitativ studie om uppfattningar hos personal inom tvångsvården, avseende läkemedelsassisterad behandling av opiatmissbruk i tvångsvård för missbrukare, ur ett etiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Jennie Holm Skans; Therése Liljegren; [2019]
  Nyckelord :Ethics; LARO; LVM; Etik; LARO; LVM;

  Sammanfattning : Inom gruppen opiatmissbrukare är dödligheten hög och många av dessa vårdas med stöd av LVM på något av landets LVM-hem. Opiatmissbruk behandlas ofta med substitutionsbehandling. Denna behandlingsform kallas ofta LARO, Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatmissbruk. LÄS MER

 4. 4. En hel, del? : En vetenskaplig essä om hur vi kan värna om helhetsperspektivet för elevernas lärande.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Fredrik Ringnell; Lina Löfgren; [2018]
  Nyckelord :Planering; Fritidshem; Fritidspedagog; Yrkesidentitet; Kvalité; Pliktetik; helhetssyn på elever;

  Sammanfattning : En hel, del? a scientific essay about how different pedagogics and teaching can strengthen comprehensive view of pupils. The essay is based on two stories in which we are placed in situations which are difficult to judge. In the first story, Fredrik is forced to leave one kind of teaching in favor of another. LÄS MER

 5. 5. En rätt till liv eller död? : en argumentationsanalys av den mediala debatten om sena aborter ur ett etiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Malin Ljungberg; [2018]
  Nyckelord :Sen abort; utilitarism; dygdetik; pliktetik; intresseposition; abortgränsen; foster; kvinna; Social Sciences; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : This paper examines the late-term abortion debate that occurred in Sweden at the end of summer 2017. Different ethical theories will be used to go beyond the dis- cussion of rights and to see the opposing arguments regarding late term abortion more clearly. LÄS MER