Sökning: "pm ämne"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden pm ämne.

 1. 1. Barnmorskors följsamhet till riktlinjer gällande graviditet och obesitas inom mödrahälsåvården – En Journalgranskning

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Kasenova; Jannice Westerlund; [2017-01-26]
  Nyckelord :Obesitas; Övervikt; Graviditet; PM; Riktlinjer;

  Sammanfattning : Bakgrund:Ökad förekomst av övervikt bland befolkningen i världen ställer ökade krav på hälso- och sjukvården. För gravida kvinnor innebär övervikt ökade risker för både mor och barn i samband med graviditet och förlossning. En begränsad viktuppgång för kvinnor med inskrivnings-BMI ≥30 har visat sig kunna reducera riskökningen. LÄS MER

 2. 2. Barn som far illa- Röntgensjuksköterskans kunskaper och agerande vid misstanke om barnmisshandel.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Camilla Hultberg; Fanny Larsson; [2015-05-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn som far illa är ett förekommande problem i samhället. Barnmisshandel definieras som skador som inte kan förklaras med olycksfall och innefattar allt från vanvård till fysisk, psykisk och sexuell misshandel. LÄS MER

 3. 3. SmålandsNytt vs TV4Nyheterna Jönköping : En kvantitativ innehållsanalys av ett regionalt och ett lokalt nyhetsprogram

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Rebecka Johansson; Zeljka Tokic; [2007]
  Nyckelord :TV- news; journalism of news; regional; local; centralization; news elements; SmålandsNytt; TV4Nyheterna Jönköping; TV- nyheter; regionalt; lokalt; nyhetsjournalistik; centralisering; nyhetsinslag; SmålandsNytt; TV4Nyheterna Jönköping;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att se vilka urval, lokala och regionala nyhetsprogram gör innehållsmässigt och geografiskt. De analysenheter vi valt är TV4Nyheterna Jönköping och SVT Smålandsnytt. Vi jämförde även de två programmens inslag beträffande typ och längd. Vi studerade under tre veckors tid nyhetssammanfattningen 21. LÄS MER

 4. 4. Incitamentsprogram : En fallstudie av institutionella ägare

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Iskender Erdogan; Niklas Kressner; Nicklas Hammarlund Nyström; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta är en kandidatuppsats vid Företagsekonomiska institutionen på Stockholm Universitet. Uppsatsen behandlar hur olika institutioner som är stora ägare i svenska börsbolag förhåller sig till incitamentsprogram. LÄS MER