Sökning: "pnehomenography"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet pnehomenography.

  1. 1. Utmaningar i skolsköterskans hälsofrämjande arbete : Övervikt och fetma bland elever isocioekonomiskt svaga områden

    Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Anna Ingemarsson; Ulrica Lindgren; [2020]
    Nyckelord :Health promotion work; overweight; pnehomenography; school nurse; socioeconomic disadvantaged areas; Fenomenografi; hälsofrämjande arbete; skolsköterska; socioekonomiskt svaga områden; övervikt;

    Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma bland skolbarn har ökat dramatiskt sedan 1980-talet. Detta är oroväckande då fetma ökar risken för ohälsa. Skolsköterskans främsta uppgift är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande, ett arbete som till stor del sker genom hälsosamtal och hälsobesök. LÄS MER