Sökning: "pneumoni omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden pneumoni omvårdnad.

 1. 1. Evidensbaserad munvård inom intensivvård. En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sara Selin Strand; Liza Herold; [2018]
  Nyckelord :munhälsa; munvård; intensivvårdspatient; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: God munvård är under intensivvårdsperioden viktigt ur flera aspekter. Det handlar dels om patientens välbefinnande och rätt att få munvården väl utförd utifrån evidensbaserad omvårdnad. Det handlar också om att en otillräcklig munvård kan leda till bland annat muntorrhet, bakterietillväxt och ventilatorassocierad pneumoni. LÄS MER

 2. 2. Det onödiga patientlidandet – brister i sjuksköterskans arbetsförhållanden och dess konsekvenser för omvårdnadens kvalité

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna-Karin Sjöberg; Jenny Oskarsson; [2017-03-22]
  Nyckelord :Arbetsförhållanden; Omvårdnadens kvalité; Patientsäkerhet; Vårdskador; Lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2015 drabbades nästan var tionde patient av en vårdskada i Sverige. Sjuksköterskan har som uppgift att ge patientsäker och god omvårdnad. Vårdens kvalité styrs delvis av dess struktur och vilka resurser sjukvården har att tillgå. För att sjuksköterskan ska kunna leva upp till sin roll krävs vissa förutsättningar. LÄS MER

 3. 3. Preventiva åtgärder för att förebygga ventilatorassocierad pneumoni hos intensivvårdspatienter : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Alexandra Autrieb; Krister Vierikko; [2016]
  Nyckelord :prevention; ventilatorassocierad pneumoni; intensivvårdsavdelning; omvårdnad;

  Sammanfattning : Ventilatorassocierad pneumoni (VAP) är den vanligaste vårdrelaterande infektionen på intensivvårdsavdelningar (IVA). Orsaken till infektionen är att patienten behöver assisterad andning genom invasiv ventilatorbehandling vilket medför att bakterier får fäste i lungorna och orsakar VAP. LÄS MER

 4. 4. Ventilator-associerad pneumoni : -En kartläggning av preventiva omvårdnadsåtgärder i praktiken

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Anna-Karin Jernlås; Sara Åström; [2015]
  Nyckelord :Intensivvård; Omvårdnad; Prevention; Ventilator-associerad pneumoni; Vårdlidande;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att kartlägga preventiva omvårdnadsåtgärder för att förhindra ventilator-associerad pneumoni på en thoraxintensivvårdsavdelning.Bakgrund: De vanligaste vårdrelaterade infektionerna på intensivvårdsavdelningar är pneumonier och bland dessa är 80 % ventilatorassocierade. LÄS MER

 5. 5. Konsten att svälja rätt : Omvårdnadsåtgärder för att förebygga aspirationspneumoni vid dysfagi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Michalina Markusson; Jenny Andersson; [2015]
  Nyckelord :Caring; Dysphagia; Nurse; Nursing interventions; Pneumonia; Dysfagi; Omvårdnad; Omvårdnadsåtgärder; Pneumoni; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Vid dysfagi är pneumoni en vanlig komplikation som ger ökade kostnader för vården, ett ökat lidande för patienter samt leder till fler dödsfall. Omvårdnadsåtgärder som minskar risken för pneumoni är därför av betydelse att identifiera. LÄS MER