Sökning: "pocket parks"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden pocket parks.

 1. 1. Hundrastgården som outnyttjad yta för grönska och ekosystemtjänster i staden : en undersökande studie kring Malmö stads hundrastgårdar och deras potential

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Hilda Gustafson; [2020]
  Nyckelord :ekosystemtjänster; hund; urban miljö; hårdgjorda ytor; härdigt växtmaterial; pocket park; hälsa; klimatförändringar; hållbarhet;

  Sammanfattning : Malmö stads hundrastgårdar har alla potential att bli gröna, vackra och stimulerande för hundar att vistas i. Men även vara inbjudande för hundägare att besöka. Som det ser ut idag är det många hundägare som undviker att besöka hundrastgårdarna för att miljön inte är inbjudande. LÄS MER

 2. 2. Plats för pollinatörer : bidrar pocket parks till stadens biologiska mångfald?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Ingrid Björkman; [2020]
  Nyckelord :pocket parks; fickparker; biologisk mångfald; pollinatörer; stadsmiljöer; biodiversity; pollinator; urban spaces;

  Sammanfattning : Det här arbetet har gjorts med avsikten att ta reda på hur städer arbetar med pocket parks för att länka samman grönområden samt för att främja stadslevande pollinatörer. Ett av målen med arbetet är att ta reda på huruvida pocket parks kan bidra till en ökad biologisk mångfald i staden och således främja stadens pollinatörer. LÄS MER

 3. 3. Den lilla parken i den stora staden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Julia Åberg; [2020]
  Nyckelord :pocket park; förtätning; social hållbarhet; ekologisk hållbarhet; parkutformning; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study aimed to examine how pocket parks should be designed in order to promote visits from the inhabitants in Malmö, as well as which of six design is the best from an ecological perspective. By examining these two aspects the goal was to identify how a pocket park can be designed to work as a multifunctional place in the city. LÄS MER

 4. 4. Små urbana grönytor som mentalt välgörande miljöer : ett gestaltningsförslag för en liten park i en växande stadsdel

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Lisa Magnusson; [2020]
  Nyckelord :urban parks; small park; green densification; pocket park; smugs; urban grönska; fickpark; restoration; wellbeing; mental health; välbefinnande; välmående; psykisk återhämtning; stress;

  Sammanfattning : Allt fler människor bor idag i urbana områden, något som genom ökat behov av bostäder och infrastruktur lett till en platseffektiv stadsbyggnad. Täta städer innebär både fördelar och risker, en av de faktorer som kan påverkas negativt är psykisk hälsa. LÄS MER

 5. 5. Green spaces in urban environments as a human restoration resource

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Bärg; [2019]
  Nyckelord :restorative environments; pocket parks; green environments; urban environments; Attention Restoration Theory; Stress Recovery Theory; Prospect and Refuge; Arousal theory; territoriality; personal space;

  Sammanfattning : Densification in cities around the world is a trend and the amount of people who is suffering from stress is increasing. It is well known that green environments are good for our health and that they can help to reduce stress. LÄS MER